• Rada rodičov

    • Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

     Poslaním rodičovského združenia je:
     - spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie,
     - zabezpečovať ochranu práv žiakov, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,
     - podporovať úsilie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
     - zúčastňovať sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia, podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin,
     - pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej  výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov a škôl v prírode.
     - spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky,
     - rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR ako aj v zahraničí,
     - spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

     Termíny rodičovských združení: 

     Plenárne: október 2023

     Triedne: október 2023, január 2024, apríl  2024, jún 2024

     • Predseda RZ:  Mgr. Vladimíra Pekarová
     • Podpredseda RZ:  Mgr. Terézia Pechová
     • Pokladník RZ: Mgr. Adriana Staňová

      

     Triedni dôverníci:

     • 1.A Marcela Chutková
     • 1.B Mgr. Alena Polakovičová
     • 1.C Daniela Galdová
     • 2.A Mgr. Vladimíra Pekarová
     • 2.B Ing. Mária Backová
     • 2.C Mgr. Adriana Staňová
     • 3.A Jozef Riljak
     • 3.B Bc. Viktória Marry
     • 3.C Mgr. Radka Balážová
     • 4.A Jana Belejová
     • 4.B Alena Rácová
     • 4.C Ing. Eva Provazníková
     • 5.A Mgr. Terézia Pechová
     • 5.B Mária Minarechová
     • 6.A Marek Kasman
     • 6.B Ivana Dorňáková
     • 7.A Denis Dubiansky
     • 7.B Bc. Lucia Novosádová
     • 8.A Mgr. Zuzana Rohlíková
     • 8.B Bc. Viktória Marry
     • 9.A Ing. Gabriela Brezániová
     • 9.B Mgr. Marianna Mičková

      

     Spoločne naplánované  podujatia:

     SEPTEMBER - otvorenie školského roka, deň otvorených dverí
     OKTÓBER -plenárne a triedne rodičovské združenie
     DECEMBER - Mikuláš, Vianočné besiedky
     JANUÁR- Karneval, triedne rodičovské združenie
     MAREC- Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
     APRÍL - Beh oslobodenia obce, triedne rodičovské združenie
     MÁJ - Deň matiek
     JÚN - Deň detí, triedne rodičovské združenie

     Každý pondelok
     – poradenský deň pre rodičov – všetci pedagogickí zamestnanci do 15.00 h

     Každý štvrtok
     - poradenský deň pre rodičov – výchovný poradca do 15.00 h

     Každý pondelok
     - poradenský deň pre rodičov – školský špeciálny pedagóg do 15.00 h

     Každý pondelok, štvrtok
     - poradenský deň pre rodičov – školský psychológ do 15.00 h

      

     ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

     04.09.2023, 20.11.2023, 29.01.2024, 15.4.2024, 24.06.2024, 28.06.2024, 31.08.2024

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje