Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola Eduarda Schreibera,Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne
Adresa školySchreiberova 372/6. Lednické Rovne
Telefón042/469 3547
E-mailriaditel@zsledrovne.sk
WWW stránkahttps://www.zsledrovne.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPhDr. Ľuba Potočná+421911504411riaditel@zsledrovne.sk
ZRŠ I.Mgr. Alena Kanderková+421424711381alena.kanderkova@zsledrovne.sk
ZRŠ II.Mgr. Eleonóra Bezáková+421424693547eleonora.bezakova@zsledrovne.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaMgr. Paganíková Michaelamichaela.paganikova@zsledrovne.skpredseda
pedagogickí zamestnanciMgr. Brozáková Andreaandrea.brozakova@zsledrovne.skpodpredseda
ostatní zamestnanciIng. Čížová Evaeva.cizova@zsledrovne.skčlen
zástupcovia rodičovMgr. Mičková Mariana člen
 Mališová Marika člen
 Mgr. Rohlíková Zuzana člen
 Prezentová Monika člen
zástupca zriaďovateľaMgr. Mišík Martinmisik@lednickerovne.skčlen
 Ing. Backo Stanislavbacko@lednickerovne.skčlen
 Ing. Brezániová Gabrielabrezaniova@lednickerovne.skčlen
 Chudada Milanchudada@lednickerovne.skčlen

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Lednické Rovne
SídloNámestie Slobody 32, Lednické Rovne
Telefón042/ 285 3402
E-mailm.horecny@lednickerovne.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy vychádzala z plánu práce a na jednotlivých zasadnutiach boli prerokované:

- hlavné dokumenty školy pre rok 2021/2022 ( plán práce, šk. vzdelávací program, školský poriadok),

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021,

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vyjadrovala sa i k otázkam spolupráce školy s rodičmi a obcou.

MZ a PK zasadali podľa plánu jednotlivých MZ a PK, 4 -6 x za školský rok za priamej účasti zástupcov vedenia školy.

Názov metodického združenia /MZ/ a predmetovej komisie /PK/VedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.-4. ročníkMgr. Marica Chaloupkovávš. v 1.-4. ročníku
PK jazyk a komuniákáciaMgr. Michaela PaganíkováSJL, ANJ, NEJ
PK matematika a práca s informáciami, človek a prírodaIng. Antónia TuriakováMAT, INF, FYZ
PK človek a spoločnosť, človek a hodnoty, človek a prírodaMgr. Mária LoduhováDEJ, OBN, ETV, NBV, BIO, CHE, GEG
Pk umenie a kultúra, zdravie a pohyb, človek a svet práceMgr. Zuzana DobrodenkováHUV, VYV, TSV, THD, PBM

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 403

Počet tried: 20

Počet oddelení ŠKD: 4

Podrobnejšie informácie:


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33222222220
počet žiakov584949394845384631403
z toho v ŠKD42322710     111

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP2812
DPP105
Znížený úväzok66
ZPS42
Na dohodu02

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02828
vychovávateľov044
asistentov učiteľa055
ŠŠP011
spolu03838

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6.AOBN1
6.BOBN1
7.AOBN1
7.BOBN1
8.AOBN1
8.BOBN1
9.AOBN1
9.BOBN1
Spolu 8

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Hviezdoslavov Kubín - OK - 2., 3. miesto

Olympiáda ANJ - OK - úspešný riešiteľ

Technická olympiáda - OK - 2. miesto

Biologická olympiáda - OK - 5., 6. miesto

Geografická olympiáda - OK - 1., 5., 6. miesto, KK: účasť

Chemická olympiáda - OK - 1., 5.,7. 8. miesto, KK - 10. miesto

Dejepisná olympiáda - OK - 4., 5. 6., 8. miesto

Matematická olympiáda - OK - 5. miesto

Pytagoriáda - OK - 2.miesto, úspešní riešitelia

Klokanko - medzinárodná súťaž - úspešní riešitelia

Klokan - medzinárodná súťaž - 5.miesto

Všetkovedko - celoslovenská súťaž - úspešní riešitelia

Maksík - úspešní riešitelia

Slávik Slovenska - OK - 2.miesto, 3.miesto

Vesmír očami detí - OK - 1.miesto

Stolný tenis žiačok - OK - 1.miesto

Stolný tenis žiakov - OK - 2.miesto

Malý futbal mladší žiaci - predkolo - 2.miesto, OK - 4.miesto

Malý futbal mladšie žiačky - OK - 2.miesto

Vybíjaná mladších žiačok - predkolo - 2.miesto, OK - 4.miesto

Florbal žiakov - predkolo - 2.miesto

Florbal žiačok - OK - 2.miesto

Minifutbal najmladších žiakov a žiačok - OK - 5.miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Všetky aktivity nižšie uvedené boli prezentované na webovom sídle školy a sú zdokumentované v kronike školy, niektoré aktivity boli uverejnené v Rovňanských novinách vydávaných obcou.

Prednáška o súzvuku maliara, zelene a prírody - maliarka Mária Gorelková. V prostredí historického parku v Lednických Rovniach deti spoznávali čaro prírody, zelene - čaro jesene. Zážitkovým kreslením v prírode boli deti nadšené .

Jesenné aranžovanie - jesenné tvorenie z prírodnín, veselé dekorácie. Práce z gaštanov, aranžovanie tekvičky, vytváranie listov z hliny, maľovanie listov na sklo.

Jesenné práce - k jeseni a k veternému jesennému počasiu patria i šarkany. Ježko z PET fľaše a nádherné chryzantémy z krepového papiera.

Svetový deň mlieka - prospešnosť mlieka pre náš organizmus, výrobky z mlieka.

Kreatívne tvorenie - farbami na textil skrášľovanie tričiek, alebo farbami na sklo dotváranie svietnika. Tvorba a sadenie miniskaliek.

Bezpečne na ceste - beseda s pani policajtkou "Bezpečne na ceste". Beseda bola obohatená o ukážky policajného zboru - psovodov, na ktoré sa všetci veľmi tešili. Štvornohí pomocníci žiakom predviedli nielen posluch, ale i vyhľadávanie omamných látok, výbušnín a zachytenie páchateľa.

Póla radí deťom - beseda s p. policajtkou pod názvom "Póla radí deťom". Prváčikovia sa dozvedeli ako sa treba bezpečne správať doma, na ulici, v škole. Získané vedomosti využili pri práci v pracovnom zošite.

Výstavu umeleckých diel - žiaci zo školského klubu detí boli v sklárskom múzeu v priestoroch Rona Gallery pozrieť si 12.10.2021 výstavu významného slovenského umelca Laca Terena.

Jabĺčkový deň - žiaci 21.10. si pripravovali v školskom klube detí z jabĺčok rôzne dobroty. Pochutnávali si na strúhaných jabĺčkach, ktoré dochucovali medom, škoricou, piškótami ... Fantázii sa medze nekládli. Pripomenuli si, že aj jabĺčka majú svoj medzinárodný deň.

Vianoce - žiaci v školskom klube detí vyrábali vianočné stromčeky z papierových roliek a nezabudli ani na vianočné pozdravy.

Fašiangy - keďže sa blížilo obdobie Fašiangov, žiaci v ŠKD zhotovovali rozličné symboly veselosti, zábavy, karnevalov, farebných šašov - klaunov, ktorí k tomuto obdobiu patria.

Prikrmovanie vtáčikov - v rámci aktivít Zelenej školy počas zimných mesiacov žiaci v školskom klube detí prikrmovali vtáčiky v areáli našej školy, zhotovili pre nich i netradičné vtáčie kŕmidlá.

Tvorivé aktivity - žiaci v školskom klube detí zhotovovali zimnú koláž a pestrofarebné rukavičky na svoje ručičky.

Farebná jeseň - v 3.A triede žiakom básnička od Márie Rázusovej- Martákovej Jeseň pani bohatá, pripomenula, aká nádherná a farebná vie byť jeseň. Aká dôležitá je príroda, rastliny pre náš život.

Dáždnik trochu inak - žiaci 4.B triedy svoje poznatky v matematike z rysovania kruhov využili na výtvarnej výchove pri tvorbe dáždnikov. Aj žiaci v 2.C si vyzdobili svoju triedu krásnymi jesennými dáždniky rôznych tvarom.

Adoptuj si kravičku - 3.A,B, 2.C trieda sa prihlásili do slovenskej školskej súťaže " Adoptuj si kravičku", kde po celý školský rok plnili plniť rôzne úlohy v škole, ale aj doma. Projekt je realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. Touto zábavnou a edukatívnou hrou boli žiaci vedení k dôležitosti podporovania kupovania kvalitných mliečnych výrobkov vyrobených na Slovensku.

Do školy na bicykli - v dňoch 04.-08.10.2021 sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, s podnadpisom Netrávme v aute večnosť. Spolu počas celého týždňa prišlo do školy na bicykli 169 žiakov, ktorí získali kartičku Petra Sagana, ktorá poslúžila žiakovi na odmietnutie známky za ústnu odpoveď z ľubovoľného predmetu. Najcyklistickejšou triedou školy sa stala 9.A trieda. Aj takýmto spôsobom sme podporili zdravší životný štýl a pohyb na našej škole.

Slnečná sústava - žiaci 4.B triedy využili svoje získané vedomosti z predmetu vlastiveda pri tvorbe 3D modelu slnečnej sústavy.

Jabĺčkový deň - žiaci 1.- 4.ročníka mali počas "jablkového dňa" pripravené na všetkých vyučovacích predmetoch aktivity, ktoré úzko súviseli s našim chutným ovocím - s jablkom.

Ovocné dobroty - žiaci z krúžku Všetkovedko sa rozhodli, že si posilnia imunitný systém. Pripravovali rozličné ovocné šaláty, na ktorých si dobre pochutnali.

Október, mesiacom úcty k starším - v 3.A si žiaci pripomenuli, že aj starší ľudia si zaslúžia našu lásku a pozornosť počas celého roka. Na výtvarnej výchove pre našim seniorom vyrobili pozdravy, v ktorých im popriali pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť. Pozdravy odoslali do DSS.

"Halloweenske“ vyučovanie - posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 1.C triedy spestrili svoje vyučovanie - učili sa v rôznych maskách. V ten deň boli v triede rôzne ježibaby, zombie princezné, netopier a všelijaké rôzne masky. Tento zaujímavý a tak trochu iný deň zavŕšili minidiskotékou a sladkou odmenou.

Záložka do knihy spája školy - v októbri sa žiaci 5., 6. ročníka zapojili do tohto projektu. Hlavným cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou sa stala ZŠ v obci Kolta. Žiaci oboch škôl vyrobili krásne záložky, ktoré si vzájomne preposlali.

Tvorivé dielne - žiaci 9. ročníka dňa 26.10.2021 navštívili SOŠ obchodu a služieb v Púchove. Naši deviataci sa oboznámili s možnosťami štúdia na tejto strednej škole a zúčastnili sa tu tvorivých dielní, kde si vyskúšali tvorbu a výzdobu ovocných tartaletiek. Svoje umenie im prezentovali aj budúci čašníci a kuchári. Ukázali im zručné flambovanie, zdobenie, lúpanie ovocia, ale aj servítkovú techniku - kreatívne skladanie obrúskov, výrobu chutných nátierok či čokoládových fondov...

Medzinárodný deň školských knižníc - dňa 25.10.2021 sme v škole, tak ako každý rok, oslávili tento deň. Pripravili sme výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým (najmä prváčikom a tým, ktorí pokladajú knižnicu za istý druh stredovekej mučiarne) a ukázať im, prezentovať, čo všetko môžu v školskej knižnici nájsť. Mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili rozprávkové postavičky, vymýšľali pokračovanie k príbehom, tvorili a recitovali básničky, vyrábali maňušky a pod. Niektoré z tried, ktoré sa do knižnice nedostali, navštívili s pripravenými aktivitami starší žiaci.

List Ježiškovi - žiaci z 1.A triedy sa už veľmi tešili na prichádzajúce adventné obdobie. Preto sa so svojou triednou pani učiteľkou rozhodli napísať list Ježiškovi. Plní radosti a očakávania nakreslili svoje vianočné priania a čakali, či im ich Ježiško splní.

Koledníci - aktivita žiakov krúžku Šikovné ručičky zo 4.B triedy, ktorí si na krúžku vytvorili pekných koledníkov. Pri výrobe ich čapičiek si vyskúšali svoju zručnosť, čapičky im vlastnoručne vyrobili z vlny.

Mliečne dobroty - 3.A trieda pri plní úlohy celoslovenskej súťaže „Adoptuj si kravičku“ dostala za úlohu ich kravičke Tami pripraviť koláž z obrázkov - aké dobroty z jej mliečka máme najradšej.

Veselý snehuliak - 4.A trieda napriek tomu, že snehu stále nebolo si poradili a postavili veselých snehuliakov z papiera.

Pani Zima - žiaci 2.A triedy na hodinách výtvarnej výchovy privolávali pani Zimu a tešili sa na ňu ako tučniaci ...

Všetkovedko - žiaci 1.-4.ročníka našej školy si preverili svoje vedomosti a zručnosti v súťaži.

Slovakia open - žiaci krúžku karate sa dňa 04.12.2021 zúčastnili medzinárodnej súťaže „SLOVAKIA OPEN“ on-line v karate, kde sa zúčastnilo 12 štátov. Zúčastnil sa aj klub STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE, ktorý reprezentoval Slovensko. Súťažilo 12 žiakov našej školy.

Technika, práca s materiálom - v školských dielňach v rámci predmetu technika a práca s materiálom sa žiaci 2. stupňa učili tkať na ručných krosnách rozličné koberce. Materiálom na tkanie bol textil, ktorý sa učili strihať na pásiky, stáčať do klbiek a tak pripraviť materiál na výrobu koberca.

Zima, zima tu je - žiaci 4.B triedy sa rozhodli, že v tomto krásnom zimnom čase zavítajú za zvieratkami do lesa. Pritom nezabudli pozorovať zeleň v lese i v tomto ročnom období.

Výroba vtáčích búdok - žiaci školy v rámci aktivít Zelenej školy a vyučovania predmetov technika a práca s materiálom predviedli svoje technické zručnosti pri výrobe vtáčích búdok.

Karneval - čas Fašiangov, čas odreagovania sa a zábavy. V 1.B si zorganizovali triedny karneval. Boli tam masky od výmyslu sveta: čarodejnice, jednorožci, pirátka a pirát, Hermióna, lienka, vojak, kovboj, spiderman, starwors, kuchár, nindža a pani vodníková. Cez program Teams sa k triede pripojili aj baletka a Popoluška so svojou maminkou. Spoločne si zatancovali, zahrali sa hry a odmenili sa sladkou odmenou.

Veselé chobotnice - 1.C trieda krásne farebné chobotničky vytvorila na krúžku Šikovníček Mimo. To by bolo radosti zaplávať si s nimi v mori...

"Spoločenstvo mravcov a včiel"- boli projekty vytvorené žiakmi 2.A triedy na prvouke i v rámci aktivity Zelenej školy.

Valentín - žiaci z 2.C triedy si pripomenuli Deň sv. Valentína výrobou magnetiek v tvare srdiečka, ktoré darovali tým, ktorých majú rady alebo na ktorých im záleží. V ŠKD pri tejto príležitosti vytvárali žiaci Valentínky.

Púchovské čarbanice - žiačky 2.C triedy získali cenu poroty vo výtvarnej súťaži Púchovské čarbanice.

Príchod jari - žiaci 4.B privítali prebúdzajúce sa včielky vyrobením svojho úľa. Tešili sa tak na jar a sladký med. Za oknami počúvali vtáčí spev, čo ich usvedčovalo, že jar sa pomaly blíži.

Prvouka v 2.B - žiaci si pripravili prezentácie na témy Mravce a Včely. Chov živočíchov v našom okolí spracovali žiaci formou lega. Kreatívne stvárnenie témy brali s energiou, fantáziou, ale aj so získanými vedomosťami.

Sklenené tulipány - žiaci v školskom klube detí sa oboznámili s vitrážou-Tiffany. Pomáhali pri výrobe sklenených tulipánov zaujímavou technikou.

Šaliansky Maťko - dňa 16.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Hviezdoslavov Kubín - dňa 18.02.2022 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy.

MDŽ - 4.A trieda vlastnoručne vyrobenými ružami potešila svoje mamičky a babičky na tento sviatok poďakovali sa im za starostlivosť a pomoc pri domácej príprave do školy.

"Peter Stanický a Patrik Illo Približne"- pod týmto názvom žiaci dňa 15.03.2022 navštívili výstavu v priestoroch slovenského sklárskeho múzea Rona Gallery.

Prvé kvety - žiaci 4.B sa veľmi tešili na prvé rozkvitnuté kvety. V rámci aktivít Zelenej školy z nedočkavosti si ich pár "zasadili" do vlastnoručne vyrobených kvetináčov.

Mesiac knihy- už tradične spájame mesiac marec nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Žiaci pri tejto príležitosti navštívili školskú knižnicu a oboznamovali sa s knihami a tie, ktoré ich zaujali si aj zapožičali domov.

Veľkonočné kraslice - žiaci 1.A si na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili farebné kraslice, ktoré sú symbolom Veľkej noci.

Včielky - 3.A, 3.B v rámci EKO projektov a environmentálnych tém, aktivít Zelenej školy sa zapojili do EDUBEE projektu VČIELKY PRE ŠKOLY. Pomocou živej didaktickej pomôcky sledovali život samotárskych včielok ako ideálnych opeľovačov. Pozorovali tak z bezprostrednej blízkosti život a prácu včielok. Súčasťou dodávky je aj tzv. pozorovací plást, ktorý sa dá vytiahnuť a žiaci si môžu pozrieť čo sa deje v úliku. Žiaci tiež vysadili kvetinovú hriadku pre včielky, o ktorú sa starajú.

Žiaci pomáhajú prírode - v rámci aktivít Zelenej školy sa žiaci školy zúčastnili dňa 25.03.2022 čistenia vybratých častí obce, vyzbierali spolu 67 vriec odpadkov, za čo boli pochválený i pánom starostom na facebookovej stránke našej obce a pomohli tak nielen prírode, ale i našej obci.

The weather news - 4.A, 4.B si na hodine anglického jazyka 31.3.2022 urobili školu hrou. Učili sa o počasí a tak si usporiadali vysielanie správ o počasí. Zabavili sa, niečo nové sa naučili a každý z nich prejavil svoje jazykové schopnosti aj kreativitu.

Ukážky práce dobrovoľných hasičov- dňa 01.04.2022 sme na nádvorí základnej školy privítali členov DHZ Lednické Rovne. Členovia zboru ukázali žiakom požiarnu techniku, ošetrenie a prenos zraneného. Žiaci si vyskúšali hasenie požiaru, hasičské prilby, prístroj na vyhľadávanie ohniska požiaru. A na záver žiaci školského klubu detí obdarovali pánov hasičov kresbami s danou tematikou.

Geometrické útvary, veľkonočné kuriatka - žiaci z 1.B triedy sa učili na matematike spoznávať priestorové geometrické útvary. Vyskúšali si ich vymodelovať z plastelíny. Hravo sa naučili guľu, valec, kocku. V rámci vyučovania výtvarnej výchovy si prváčikovia radosť z nadchádzajúcej Veľkej noci umocnili prípravou veľkonočných kuriatok.

Ochutnávka nátierok - žiaci v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí si pripravili niekoľko druhov nátierok, ktoré potom spoločne aj ochutnávali. Žiaci si mohli vybrať: vajíčkovú, rybaciu, šunkovú a mrkvovú nátierku. Všetkým veľmi chutilo.

Veľkonočné tvorenie - krúžok Šikovníček. Žiaci si na krúžku vytvorili krásne veľkonočné dekorácie. Vyskúšali si pritom prácu s rôznymi materiálmi ako napríklad kartón, papierové tanieriky, špajdle alebo plastelína.

Matematický klokan - dňa 11.04.2022 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže. Žiaci 1. - 9. ročníka si preverili nielen matematické vedomosti a zručnosti, ale i svoje logické myslenie.

Veľkonočný stolnotenisový turnaj - sa uskutočnil 13.04.2022.

Deň s Andersenom - sa konal dňa 20.04.2022.V tento deň si starší žiaci vyskúšali prácu s mladšími spolužiakmi realizáciou rôznych aktivít, ako napríklad čítanie kníh, tvorenie viet pomocou slov na kamienkoch, hádanky, tvorba komixov podľa prečítanej knihy. Žiaci 1. stupňa si vyskúšali a naučili sa niečo nové a tešia sa na ďalšie stretnutie s knihami a staršími spolužiakmi.

Deň Zeme - si žiaci spestrili na vyučovaní rôznymi aktivitami.

Prednáška o ochrane životného prostredia - v utorok 26.04.2022 žiaci školy absolvovali v rámci aktivít Zelenej školy odbornú prednášku o ochrane životného prostredia.

Slávik Slovenska - dňa 28.04.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Zeleň v našom okolí - aktivity Zelenej školy. V našej škole to žije na zeleno. Veď právom patríme k školám, ktoré vlastnia medzinárodný certifikát Zelenej školy. Žiaci 3. ročníkov sa tiež veľmi radi zapájajú do rôznych aktivít Zelenej školy. Tentokrát využili spoluprácu s Obecným úradom v Lednických Rovniach a vybrali sa do miestneho historického parku. Tu sa dozvedeli zaujímavé informácie o stromoch, kríkoch a rastlinách. Spoznali sme kanadské topole, šesťramennú chránenú lipu, aleje gaštanov, zaujali nás porasty borovíc, platany, japonské javory ako aj skalníky, brečtany, zemozelene...Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

Týždeň módy - v školskom klube žiaci sa počas tohto týždňa stali módnymi návrhári - šaty najskôr navrhli na papier a potom svoje návrhy realizovali. Vytvorili taktiež aj doplnky - náramky, náušnice, náhrdelníky, kabelky zo zostatkového a odpadového materiálu. Pracovali v skupinkách a išlo im to skvele. V závere týždňa si spravili módnu prehliadku, na ktorej nám modelky predviedli svoje modely.

Beh oslobodenia obce - ďalší ročník sa konal v piatok 29.04.2022 v športovom areáli základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 220 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepším bežcom odovzdal starosta obce víťazné poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

Darčeky ku Dňu matiek - žiaci pripravili na hodinách výtvarnej výchovy darčeky pre svoje mamičky. Každej mame nakreslili portrét s jej dobrými vlastnosťami. Okrem toho vyrobili fotorámik s vlastnou fotkou, na ktorej držia pre mamu ružičku.

Tvorba krúžku Šikovníček - žiaci na krúžku vyrobili pre svoje mamičky papierové kytice a magnetky, na ktoré každý nakreslil svoju mamu. Tieto vlastnoručne vyrobené darčeky ku Dňu matiek potešili ich maminy.

Darčeky ku Dňu matiek - ani v školskom klube detí nezabudli na svoje mamičky. Rôznou technikou pripravili malé darčeky, na ktorých pracovali dôsledne.

"Matúšov štetec"- výtvarná súťaž - žiaci 2. stupňa sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom "Matúšov štetec". Našu školu reprezentovali 4 práce.

Prednáška o včele medonosnej - včely sú životne dôležité pre budúcnosť našej planéty, no sú ohrozené a ich počet stále klesá. Čo všetko ohrozuje včely a čo sa s tým dá robiť? Toto bol hlavný dôvod prečo sa dňa 23.05. 2022 konala pre žiakov 3. ročníka prednáška o včele medonosnej. Prednášajúcim bol pán včelár, ktorý sa včelám venuje už 16 rokov. Zaujímavým spôsobom informoval o živote včely medonosnej a tak svojimi myšlienkami žiakov obohatil a možno aj ovplyvnil. Žiaci si mohli prezrieť základné vybavenie včelára ako sú ochranný včelársky odev, dymák, materskú klietku, zásobné a plodové rámiky, prepážky, odviečkovaciu vidličku a podobne. Tretiaci tak získali pozoruhodný pohľad do včelieho sveta očami skúseného včelára. Prednáška poukázala ako možno včely chrániť, pomáhať im a tešiť sa z nich v našom každodennom živote.

Žirafy - žiaci 2.A triedy na hodinách výtvarnej výchovy kreslili krásne žirafy v korunách stromov, veľmi sa im darilo a mali z toho veľkú radosť...

Minizáhradka - v rámci aktivít Zelenej školy si žiaci 2.A triedy na vyučovaní predmetu prvouka vytvorili malú záhradku s hráškom, fazuľkou, uhorkami, medovkou, kukuricou... Druháci sa o minizáhradku vzorne starali.

Vesmír očami detí - naša škola sa zapojila do tejto výtvarnej súťaže, ktorej hlavným vyhlasovateľom bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Výtvarné práce našich žiakov sa v súťaži umiestnili na víťazných miestach. Ocenené výtvarné práce zároveň postúpili do celoslovenského kola súťaže.

Aktivity žiakov ŠKD - žiaci v školskom klube pracovali s hlinou, z ktorej vytvárali rôzne ozdoby. Z ozdôb vyrábali pekné zvonkohry a z modelovacej hmoty vyrábali brošne a šperky.

Klobúky - kvetinové klobúčiky si zhotovili žiaci 2.A triedy na výtvarnej výchove.

Poznávanie rastlín - v rámci aktivít Zelenej školy na vyučovaní predmetu prvouka žiaci 1.B pracovali v skupinách. Pomáhali im ôsmaci z 8.A triedy. Spoločne si zopakovali rastliny a miesto ich výskytu, stromy a ich pomenovanie, ochutnali a ovoňali bylinky v školskom záhone, hľadali rastlinky na školskej lúke. Spoločne sa zahrali na včely - lietali a znášali do úľa slová, z ktorých vytvorili vety. Zvládli si pripraviť aj pokus - prijímanie vody cez stonky do listov a kvetov. Prváci aj ôsmaci zistili, že to bolo nielen poučné, ale aj veľmi zábavné.

Návšteva predškolákov - predškoláci z materskej školy dňa 30.05.2022 navštívili žiakov prvého ročníka za účelom zoznámenia sa so školským prostredím. Naši prváci ukázali škôlkarom všetko, čo sa doteraz už naučili. Potom si všetci spoločne zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Za svoju snahu a šikovnosť boli všetci odmenení sladkosťou.

Ochrana života a zdravia - v rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci dňa 30.05.2022 teoretickú časť a 31.05.2022 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili. Absolvovali obväzovanie zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...

Chov včiel - chov včiel nie je nič iné ako držať včelstvo v úli a zbierať med, ktorý produkuje. Znie to jednoducho, však? No v skutočnosti to tak jednoduché nie je. Presvedčili sa o tom Dňa 31.05.2022 , kedy boli žiaci tretích ročníkov na exkurzii o chove včiel u pána včelára, ktorý sa včelám venuje od svojich 15 rokov. Na tejto exkurzii sa žiaci dozvedeli, prečo sú včielky také užitočné, z akých členov sa skladá včelia rodinka. Žiaci mali možnosť vidieť stavbu úľa a život včiel priamo v ňom, ďalej základné vybavenie včelára ako sú ochranný včelársky odev, zásobné a plodové rámiky, odviečkovaciu vidličku ... Videli ako sa pracuje s dymákom. Získali tak pozoruhodný pohľad do včelieho sveta očami skúseného včelára. Aj domáci med im všetkým veľmi chutil. Ktovie, možno z niektorých tretiakov v budúcnosti vyrastú včelári a budú mať vlastné včelstvá. V peknom prírodnom prostredí žiaci videli aj ďalšie domáce zvieratá, diskutovali o význame ich chovu, spoznávali ovocné a ihličnaté stromy, ovocné kríky, bylinky . Spolu sme vyzdvihli pestovanie BIO zeleniny a ovocia.

MDD - oslávili žiaci 5.A triedy návštevou nášho okresného mesta a Športcentra v Púchove.

MDD - je deň plný radosti a zábavy. Žiaci 1.-4. ročníka ho prežili plnením zábavných úloh, spevom, tancom, hrami. Po triedach plnili zaujímavé disciplíny ako napríklad beh s fúrikom a postavenie stavby z hranolov, lovenie rýb, behanie vo veľkých čižmách, triafanie kruhov na miesto, behanie s loptičkami na rakete, triafanie kužeľov, či skákanie cez švihadlo. Správne súťaženie zakončili spevom, tancom a hrami v telocvični.

Najlepší chemik školy - dňa 07.06.2022 sa uskutočnila súťaž o najlepšieho chemika školy. Kráľom chemikov na našej škole sa stal žiak 9.B triedy.

Deň otcov - v školskom klube detí sme nezabudli pri svojich aktivitách ani na Deň otcov, ktorí sme si pripomenuli v nedeľu 19. júna.

ENGLISH STAR - dňa 05.05.2022 sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže žiakov základných škôl v anglickom jazyku. Všetci zúčastnení žiaci dosiahli v súťaži pekné výsledky.

Športové popoludnie - žiaci, rodičia a súrodenci žiakov z 1. B triedy sa stretli po vyučovaní v telocvični. Spoločne si zasúťažili, zahrali si futbal a hru "vírus". Prváci ukázali rodičom ako výborne zvládajú opičiu, čiže prekážkovú dráhu. Za športové úsilie rodičia odmenili deti medailami a výborným občerstvením.

Deň bez tašky - No bag day - žiaci 5.A triedy si preverili svoju kreatívnu stránku a namiesto školskej tašky si vyskúšali priniesť učebnice v netradičných predmetoch, ako napríklad v koši na bielizeň či dokonca v kočíku!

Čitateľský maratón - dňa 24.06.2022 sa 148 žiakov z našej školy zúčastnilo v školskej knižnici na čitateľskom maratóne s názvom „Čítajme si ... 2022“. Spolu s ďalšími žiakmi z mnohých škôl na Slovensku sme sa pokúsili prekonať rekordy z predchádzajúcich rokov v počte čítajúcich detí.

Na rozvoj čitateľskej gramotnosti boli zamerané konkrétne podujatia: exkurzie do školskej knižnice (žiaci ZŠ, MŠ), hodiny informačnej výchovy v spolupráci s učiteľmi jednotlivých predmetov v triedach alebo v rámci vyučovacej hodiny v priestoroch školskej knižnice, olympiáda zo SJL, čitateľský maratón, spoločné čítanie, najlepší čitateľ triedy, rozhlasové relácie, hodiny tvorivého písania - tvorba vlastných textov s cieľom rozvíjať fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu žiakov, prezentácia prác vlastnej tvorby žiakov, príspevky na webovú stránku školy, príspevky do obecných novín, dramatizácie príbehov, popoludnia s rozprávkou, literárne a recitačné súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko...), hodiny hlasného čítania, orientačná diagnostika úrovne čitateľských zručností žiakov prvého ročníka, Deň s Andersenom, Záložka do knihy spája školy (žiaci 5. a 6. roč.), Medzinárodný deň školských knižníc, literárne exkurzie, záujmové útvary, podujatia školského klubu detí.

Testovanie pohybových schopností - v rámci vyučovania telesnej a športovej výchovy sa uskutočnilo testovanie pohybových schopností žiakov 1. ročníka školy. Prváčikovia predviedli svoje pohybové schopnosti, zručnosti v rôznych športových disciplínach.

Plavecký výcvik - absolvovala 3.A,B v dňoch 16.-19.05.2022. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť ich základy aspoň jedného plaveckého štýlu, prípadne zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti v pretekoch v jednotlivých plaveckých spôsoboch.

Lyžiarsky výcvik - sa konal v dňoch 21.02.-25.02.2022 pre žiakov 7. a 8. ročníka na Donovaloch. Zúčastnilo sa ho 45 žiakov. Všetci žiaci si osvojili základy lyžovania, výcvik úspešne zvládli všetci žiaci, domov si odniesli nielen nové zručnosti a vedomosti z oblasti lyžovania, ale aj nezabudnuteľné zážitky.

Škola v prírode - 4.A,B sa v dňoch 16.-20.05.2022 zúčastnila Školy v prírode v Rajeckých Tepliciach. Po každodennom dopoludňajšom vyučovaní absolvovali rôzne aktivity a výlety: turistickú vychádzku na zámok Kunerad, návštevu skanzenu Čičmany a Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej. Zavítali na miestnu farmu s možnosťou jazdy na koňoch. Páčil sa im aj Rozprávkový les a výstup na hrad Strečno. Po skvelej večeri si mohli zatancovať alebo vybiť svoju energiu na ihrisku. Školu v prírode zakončili spoločnou večernou opekačkou.

Školské výlety:

Rajecká Lesná, Čičmany - 2. ABC, 28.06.2022

Orava - 8.A, 8.B, 23.06.2022

Trenčín - 1.C , 24.6.2022

Bojnice - 9.A, 9.B, 28.06.2022

Bojnice - 7.A, 7.B, 01.06.2022

Exkurzie:

FYZ - Hydroelektráreň Nosice - 8.A, 8.B , 31. 05. 2022

GEG - Banská Štiavnica - 9.A,B , 25.05.2022

GEG - Hvezdáreň Žiar nad Hronom - 5.A, 5.B, 06.04.2022.

FYZ - Hvezdáreň Žiar nad Hronom - 6.A, 6.B, 20.04.2022

BIO - Prečín - rodinná usadlosť Vládske - 5.B, 24.06.2022

GEG,BIO - Banská Štiavnica - 7.A, 7.B, 18.05.2022

DEJ - Brezová pod Bradlom, jaskyňa Driny, Červený Kameň - 6.A,6.B, 01.06.2022

Preventívne aktivity

Póla radí deťom - organizátor ŠKD - 1.ABC 28.09.2021 (ORPZ v PB)

Spolužiaci kamarátmi (preventívny program) - 4.B, 4 stretnutia (16.09.2021, 29.09.2021, 12.10.2021,27.10-2021) - CPPPaP PU

Si online I. - 3.AB, 2.C - 19.10.2021, MP Education

Z húsenice motýľom - 2.AB - 19.10.2021, MP Education

Na svete nie si sám - 2.AB - 05.11.2021, MP Education

Učím sa učiť - 4.A - 20.10.2021, MP Education

Nestresuj sa stresom - 9.AB - 20.10.2021, MP Education

Báť, či nebáť sa ...? - 8.AB - 05.10.2021, MP Education

Adam a Eva alebo nie sme rovnakí - 5.AB, 6.AB, 7.AB - 03.05.2022, MP Education

Krízová intervencia v triednom kolektíve - 7.B - 07.06.2022, CPPPaP PU

Aktivity v rámci voľby povolania

Moja kariérna cesta - 9.A - 03.03.2022, 9.B - 04.03.2022, CPPPaP PU (sociálno-psychologický výcvik)

Tvorivé dielne (organizátor SOŠ OaS PU) - 26.11.2021 (9.ročník)

Rodičovské združenie k prijímaciemu konaniu 2022/2023 - rodičia, žiaci 9.AB, 17.02.2022

Aktivity k voľbe povolania - Moje záujmy - 5.A, 16.02.2022

Aktivity k voľbe povolania - Poznám sa?- 7.A, 16.02.2022, 7.B, 17.02.2022

Aktivity k voľbe povolania - Semafor - 8.A, 10.02.2022, 8.B, 15.02.2022

Informácie výchovnej poradkyne k prijímaciemu konaniu - 9.A, 9.B 11.02.2022

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Programy:

Školské ovocie - školský program európskej únie.

Zelená škola - eko- program, do ktorého je škola zapojená od roku 2016 , koordináciu, ktorého zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je to výchovno-vzdelávací program školy, ktorým škola mení seba a svoje okolie, hľadá cestu zmeny, ktorá vedie k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Certifikačné obdobie pre zvolenú prioritnú tému „ Zeleň a ochrana prírody “ na našej škole trvalo od roku 2018 do roku 2022. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme napokon úspešne zrealizovali plánované aktivity a podarilo sa nám naplniť zvolené dva ciele, ciele, ktoré nie sú splnené len na papieri, ale voľným okom poznateľné pre akéhokoľvek návštevníka školy a to: ,,Revitalizácia areálu školy vytvorením náučno-estetickej plochy do mája 202“.

Úspešne sme dokončili aktivity ako - prípravu a realizáciu skalky, prípravu bylinkového záhona a výsadbu sadeníc, zaobstaranie a osadenie nádob na zber dažďovej vody, zriadenie nových kompostovísk, vytvorenie hmyzích a včelích hotelov a súvisiace vzdelávacie aktivity, aktivity ku Dňu Zeme - čistenie okolia školy, vybraných častí obce, studničky v parku, vzdelávacie aktivity „Význam zelene, pľúca Zeme“, „Kompostovanie odpadu, odpad v školskej jedálni“, „ Pokles hladiny spodných vôd,...“, „Čierne skládky“, „Ochrana životného prostredia“. Krúžková činnosť, exkurzie a výlety, boli zamerané i na naplnenie cieľov proenvironmentálnej výchovy.

Obnovila a rozšírila sa kvetinová výzdoba vo vestibuloch školy a v areáli školy. Žiaci školy sa aktívne podieľali na starostlivosti o ovocný sad, trávnik a všetku zeleň v areáli školy. Vybudoval sa náučný chodník Zelenej školy, vytvoril sa ekokódex a knižná publikácia k zvolenej téme. Doplnili sa nástenky Zelenej školy ako aj nástenky pre jednotlivé ročníky na 1. stupni. Naozaj celá škola sa stala „zelenou“.

Napokon prišiel deň „D“ - deň hodnotenia - 6. jún 2022. A výsledok? Naša škola splnila podmienky na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu s platnosťou do augusta 2024.

Na záver aspoň pár slov z hodnotiacej správy : „Vaša škola filozofiou programu Zelená škola žije naplno, cítiť odhodlanie a chuť meniť veci k lepšiemu, tretiaci vedeli s nadšením rozprávať o včielkach, ktorým sa aktívne venujú.“


Názov projektu

Popis projektu

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II. (2021/2022)

Národný projekt nadväzuje na projekt "V škole úspešnejší" pre žiakov so ŠVVP. Inkluzívny tím tvorí 1 špeciálny pedagóg a 5 asistentov učiteľa. Cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Spolu múdrejší II., III. (2021/2022)

Projekt zameraný na dostupné a kvalitné doučovanie žiakov ohrozených školským neúspechom. Revitalizáciou projektu sa odstránila nedôslednosť v ich školskej príprave, posilnila motivácia k vzdelávaniu u niektorých slabá z dôvodu znevýhodneného prostredia a ich problematického správania. Stretnutia žiakov s doučovateľmi sa konali prezenčne, čím sa dosiahlo lepšie objasnenie a upevnenie učiva získaného dištančnou formou vzdelávania. Doučovanie bolo určené na rôzne predmety, podľa potrieb žiakov. Keďže doučujúci boli aj vyučujúcimi jednotlivých žiakov poznali ich nedostatky, slabé aj silné stránky. Dobrou spätnou väzbou bolo úspešné umiestnenie doučovaných žiakov deviateho ročníka na vybrané stredné školy, spokojnosť rodičov, doučujúcich učiteľov.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho stredného vzdelávania. Projekt umožňuje hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať potenciál pedagógov, realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.

Škola sa zapojila do národného projektu s cieľom zistiť, ako je naša škola technicky schopná elektronicky testovať žiakov v predmetoch ako matematika, slovenský jazyk a literatúra, ale i napr. v čitateľskej a matematickej gramotnosti. Projekt má prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku a pomôcť lepšie pripraviť žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh.

Škola podporujúca zdravie

Zapojením do projektu sa snažíme žiakov viesť k podpore zdravého životného štýl, k zručnostiam a návykom na podporu zdravia, k zmysluplnému využívaniu voľného času... V rámci projektu sme vysádzali rastliny a dreviny v areáli školy, ošetrovali sme ovocné stromy a kry, venovali sme sa zberu papiera a rôznym výstavkám ovocia a zeleniny, aranžovaniu a výtvarným prácam.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javovo v školskom prostredí

Cieľom projektu je zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie. Zameriava sa na ďalšie vzdelávanie výchovných poradcov a zabezpečuje diagnostický elektronický program, metodickú a odbornú literatúru využívanú vo výchovno-vzdelávacom procese, v práci pedagogických a odborných zamestnancov školy  v profesijnej orientácií žiakov.

Aktivizujúce metódy vo výchove

Cieľ projektu je  efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov, ktoré výrazne prispejú k eliminovaniu výchovných problémov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom projektu je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich  primárne a nižšie stredné vzdelávanie, implementácia vybraných elektronických služieb a vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva.
Získanie učebných pomôcok, didaktickej techniky (interaktívna tabuľa, projektor, notebook) pre  využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ projektu: Inovovať obsah, formy a metódy vo vzdelávacom procese a zvýšiť kvalitu vzdelávania. Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie ich kompetencií.
Výstup: získanú literatúru využívať pri tvorbe školského vzdelávacieho a výchovného programu.

Rozvojový projekt „Čítame radi“

 

Cieľ projektu: Podpora čitateľskej gramotnosti nákupom detských, mládežníckych kníh a  audiokníh, odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov

 

Cieľom projektu je zriadenie, zariadenie a vybavenie učebne kontinuálneho vzdelávania pre vzdelávanie, podporu a odborné aktivity rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI.

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 20.11.2019

Druh inšpekcie: tematická

Predmet a oblasti: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka v základnej škole

Závery: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. Žiaci 5. ročníka získali v teste zo SJL percentuálnu úspešnosť 51,67%. Dosiahli vyššiu percentuálnu úspešnosť v porovnaní s dosiahnutým celoslovenským priemerom 50,63%. V teste z MAT získali percentuálnu úspešnosť 51,67%. Dosiahli vyššiu percentuálnu úspešnosť v porovnaní s dosiahnutým celoslovenským priemerom 50,63%.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Základná škola patrí do siete štátnych škôl Slovenskej republiky poskytujúcich primárne a nižšie stredné vzdelávanie v slovenskom jazyku. Škola má právnu subjektivitu. Leží v okrese Púchov, v Trenčianskom kraji. Jej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne. Základná škola je plnoorganizovaná, navštevujú ju žiaci kmeňovej obce Lednické Rovne, ale i žiaci z okolitých spádových obcí (Dolná Breznica, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lednica, Dulov, Zubák, Púchov, Streženice). Škola v šk. roku 2021-2022 poskytovala výchovu a vzdelávanie 403 deťom vo veku od 6 do 15 rokov, v dvadsiatich triedach/10 tried na 1.stupni a 10 tried na druhom stupni ZŠ/. Priemerný počet žiakov v triedach je dvadsať. Vzdelávanie zabezpečovalo tridsaťosem pedagogických zamestnancov. 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru zabezpečovala 98,62 % odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Z pedagogických zamestnancov 92,10 % tvoria ženy a 7,90 % tvoria muži. Vekové zloženie pedagogických zamestnancov je 45 rokov.

Základná škola leží na Schreiberovej ulici a pri príležitosti 30. výročia od jej otvorenia jej bol udelený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky čestný názov Základná škola Eduarda Schreibera. Eduard Schreiber sa venoval filmovaniu a na Slovensku, natočil prvý hraný film. Škola bola uvedená do prevádzky 25.10.1969. Budovy celé desaťročia fungovali bez väčších opráv a zásahov. Po roku 2000 sa pristúpilo k rozsiahlym opravám strechy telocvične, jedálne, dielní, k rozsiahlej rekonštrukcii strechy pavilónu „A“, v roku 2007 strechy pavilónu B. Dnes sú našou pýchou aj zrekonštruované priestory telocvične a športového areálu, kde športuje nielen školská mládež, ale i široká verejnosť. V roku 2009 bol zrealizovaný v rámci regionálneho operačného programu projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ“ spolufinancovaný EU. V rámci tohto projektu bola prevedená výmena okien, zateplenie budovy, zrekonštruovaná bola plynová kotolňa. Nový vnútorný šat v roku 2018 dostala i budova školských dielní a premenila sa na svet práce.

Škola sa nachádza v blízkosti miestneho parku. Budovaním jej exteriéru, úpravou a výsadbou zelene sme sa i v šk. roku 2021-2022 snažili byť jeho súčasťou. Súčasťou školy je i zariadenie školského stravovania a školský klubu detí.

Areál je celistvý s primeraným vnútorným nádvorím. Škola sa skladá z piatich samostatných objektov: pavilón A pre 6.- 9. ročník, pavilón B pre 1.- 5. ročník, C - školské dielne, D -telocvičňa, E - školská jedáleň.

Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Počas školského roka boli pravidelne využívané dve počítačové učebne, učebňa biológie, fyziky, chémie, geografie, hudobnej výchovy, dielne pre techniku a prácu s materiálom, jazyková učebňa, telocvičňa, školská knižnica.

Triedy, odborné učebne a kabinety sa postupne modernizujú a dopĺňajú novými učebnými pomôckami. Všetkých 31 učební je vybavených IKT technikou s prístupom na internet. Bolo zakúpených 5 interaktívnych tabúľ, 5 dataprojektorov a tak sa ich počet zvýšil na 19. Aj pomocou týchto zariadení sa stáva vyučovací proces v našej škole príťažlivejší. Všetci vyučujúci majú osobné pracovné notebooky. Z dôvodu kombinovania prezenčnej a dištančnej formy vyučovania mali pedagogickí zamestnanci možnosť využívať pri online výučbe výučbový program Microsoft Teams.

Počas celého školského roka sa všetci zamestnanci školy snažili pripravovať tie najlepšie personálne, materiálne a odborno-organizačné podmienky, aby naši žiaci mohli pokračovať v osvojení si čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej, informačnej, cudzojazyčnej a kultúrnej gramotnosti. K osvojeniu spomínanej gramotnosti prispievala odbornosť pedagogického zboru, moderné učebné pomôcky, odborné učebne ako i Školský vzdelávací program.

Škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese množstvo technických pomôcok: dataprojektory s premietacími plátnami, videoprehrávač, notebooky, DVD prehrávač, CD prehrávače, magnetofóny, televízory, počítače s prístupom na internet, interaktívne tabule, skenery, tlačiarne a kopírky. Počas školského roka sa nakupujú a obnovujú učebné pomôcky a výučbové počítačové programy pre jednotlivé predmety a ročníky. V tomto školskom roku sme zakúpili 2 notebooky,3 monitory, kopírovacie zariadenie.Sponzorsky sme získali 20 počítačových jednotiek.

Objekty sa udržiavajú a postupne podľa dostupnosti finančných prostriedkov sa opravujú. V tomto školskom roku bola nutná oprava kanalizačného potrubia budovy B, čistenie kanalizácie, oprava strechy telocvične, oprava oplotenia od prístupovej cesty do školy. Podľa potreby sa priebežne opravovali znečistené steny náterom. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie škrabky do školskej jedálne, 20 lavíc do učební, regálov do registratúrneho strediska, ale i na nákup dezinfekčných, čistiacich, kancelárskych potrieb i pracovných ochranných pomôcok. Boli prevádzané opravy a úpravy interiéru a exteriéru školy, pripojenie na rýchlejší internet vo všetkých priestoroch školy, obnova výpočtovej techniky.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy

Vyučovanie pomocou Microsoft Teams pri prechode z prezenčnej na dištančnú formu vyučovania, posilnenie hlavných predmetov voliteľnými hodinami, možnosť druhého cudzieho jazyka v alternatíve s prácou s materiálom od 7. ročníka,  100% kvalifikovanosť pedagogického kolektívu, dobrá úroveň špeciálno-pedagogickej a výchovnej práce, prítomnosť asistentov učiteľa, vzájomná spolupráca učiteľov, dobrá spolupráca s vedúcimi MZ a PK, výborné výsledky v súťažiach, dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy a rodičovským združením, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, záujmová činnosť, športový areál, školská knižnica, bezbariérový prístup, rekonštrukcia školy, moderné učebne, vďaka projektuPomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ prostredníctvom inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, 5 asistentov)vzlepšenie  prospechu integrovaných žiakov.

Slabé stránky školy

Zvyšujúci sa počet žiakov s poruchami správania a učenia, chýbajúci asistenti učiteľa, chýbajúci školský psychológ, činnosť ŠKD narúšaná neustálym rôznym časovým  odchodom detí z ŠKD, zníženie počtu žiakov v oddeleniach ŠKD, nedostatok finančných prostriedkov na moderné dobudovanie tried,  nedostatok finančných prostriedkov na inováciu digitálnych technológii, vzhľadom na neustálu modernizáciu vyučovacieho procesu obnova počítačovej techniky v pôvodných počítačových učebniach, rozšírenie počtu interaktívnych tabúľ, vypadávajúci internet v triedach počas vyučovania.

Príležitosti

Projekty z európskych fondov, ďalšie vzdelávanie  učiteľov, elektronizácia administratívnych činností.

Ohrozenia

Nárast počtu žiakov so ŠVVP, nezáujem žiakov o vzdelávanie, zvýšená náročnosť na udržanie disciplíny a pozornosti žiakov v triedach,  nedocenenie práce pedagógov verejnosťou, nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu tvorivých a mimoškolských aktivít, nutnosť neustálej inovácie digitálnych technológii vyžadujúca značné finančné prostriedky.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 28

Žiaci:

s poruchou aktivity a pozornosti - 6

s vývinovou poruchou učenia - 13

s narušenou komunikačnou schopnosťou - 5

s poruchou správania - 1

s pervazívnou vývinovou poruchou - 3

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 69 /počet dievčat 33/

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2021: 58/ počet dievčat 33/

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 11 / počet dievčat 5/

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 1  13234

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Celkovo umiestnených na SŠ: 34 žiakov (z 9.ročníka - 32, z 8.ročníka - 1, z 5.ročníka - 1)

Gymnázium 5

Gymnázium Púchov 3

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 1

Gymnázium J. Papánka Bratislava 1

Akadémia 1

Hotelová akadémia Piešťany 1

Stredná zdravotnícka škola 3

SZŠ Trenčín 1

SZŠ Považská Bystrica 2

Stredná priemyselná škola 2

SPŠ Dubnica nad Váhom 1

Stredná priemyselná škola stavebná E.B. Trenčín 1

Škola umeleckého priemyslu 1

Škola umeleckého priemyslu Trenčín 1

Stredné odborné školy 22

SOŠ Spojená škola Púchov 6

SOŠ obchodu a služieb Púchov 4 (študijný odbor 2, na učebný odbor 2)

SOŠ Slov. partizánov Považská Bystrica 1 (učebný odbor)

SOŠ pedagogická Turčianske Teplice 1

SOŠ technická Dubnica nad Váhom 1

SOŠ Pruské 4

SOŠ sklárska - Spojená škola Púchov 2

SOŠ stavebná Žilina 1

SOŠ strojnícka Považská Bystrica 2

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Celkovo prijatých na SŠ 34 žiakov (z 9.ročníka - 32, z 8.ročníka - 1, z 5.ročníka - 1)

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDOVETVFYZGEGHUVCHEINFMATNBVNBENEJOBN
1.A          1,22    
1.B          1,17    
1.C          1,1    
2.A          1,24    
2.B          1,31    
2.C          1,25    
3.A1,39        1,041,74    
3.B1,42        1,081,64    
4.A1,38        1,051,71    
4.B1,78        1,062    
5.A2,082,361,48 1 2,561,2 1,122,641,21   
5.B2,132,481,74 1 2,611,22 1,731,25   
6.A2,782,041,74 12,092,521,13 1,612,571  1,39
6.B2,452,52,27 12,592,681,64 1,553,051,1  1,32
7.A2,051,811,62  2,052,481,11,811,242,141,1 1,751,62
7.B3,122,712,59 12,712,881,292,241,412,941,21121,82
8.A2,222,172,04  2,172,2612,131,092,861 1,751,43
8.B2,041,741,91 11,872,091,132,131,092,31,0511,671,52
9.A2,471,932,13  2,132,67 2,47 2,81 2,41,07
9.B2,252,252 12,562,25 2,44 2,81112,571,63

TriedaOZOPBMPVCPDAPVORFSSJLSprTHDTSVTECTHFVLAVYV
1.A    1 1,211      
1.B    1,06 1,391      
1.C    1 1,11      
2.A    1,24 1,241      
2.B    1,19 1,381      
2.C    1,13 1,381      
3.A  11,61  1,961    1,38 
3.B  11,52  1,521    1,4 
4.A  11,57  1,621    1,67 
4.B  1,441,78  1,891    1,94 
5.A      2,5211,161,08   1,2
5.B      2,611,091,041   1,26
6.A      2,61111   1,09
6.B      2,641,0511,14   1,14
7.A 1    2,43111,05   1,24
7.B 1    31,1211   1,12
8.A 1    2,39111   1,04
8.B 1    2,39111,17   1,09
9.A 1    2,67111   1,13
9.B 1    2,56111   1,25

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A191900
1.B191711
1.C202000
2.A171700
2.B161600
2.C161510
3.A242310
3.B252500
4.A212100
4.B181800
5.A252410
5.B232300
6.A232300
6.B222200
7.A212100
7.B171700
8.A232300
8.B232300
9.A151500
9.B161600

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie


·         Dotácie zo štátneho rozpočtu

Druh výdavku

Čiastka v Eur

1.Mzdy, platy

595.880

2.Poistné a príspevky do poisťovní

213.554

3.Tovary a služby- použitie:

140.396

-          Cestovné

10

-          Dopravné vyplatené žiakom

18.182

-          Obedy žiakom

17.966

-          Energie, voda, komunikácie

22.652

-          Materiál

33.728

-          Rutinná a štandardná údržba

4.528

-          Služby

31.814

-          PN, odchodné, príspevok na stravovanie

11.516

Spolu bežné výdavky /1+2+3/

949.830

·         Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy

Príjem za vzdelávacie poukazy

7.750

Použitie na aktivity krúžkov:

 

-          Energia

1.408

-          Materiál

2.287

-          Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru

4.055

·         Príspevky zo zdrojov obce

1.Mzdy, platy

84.595

2.Poistné a príspevky do poisťovní

28.941

3.Tovary a služby- použitie:

2.848

-          Energie

555

-          Materiál

300

-          Rutinná a štandardná údržba

247

-          Služby

1.318

-          PN, príspevok na stravovanie

428

Spolu príspevky zo zdrojov obce

116.384

·         Ostatné príspevky

Poplatky za ŠKD

5.613

Poplatky za prenájom

3.099

Použitie:

 

-          Energie

5.069

-          Materiál

2.205

-          Rutinná a štandardná údržba

459

-          Služby

979

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity boli venované žiakom ich prácou v záujmových krúžkoch, ako i prácou v hudobnom a výtvarnom odbore základnej umeleckej školy, ktorej poskytujeme priestory v popoludňajších hodinách v pavilóne "B".

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Biologický krúžok13Mgr. Stanislava Gašparíková
Fyzikálny krúžok17RNDr. Mária Behrová
Geografický krúžok13Mgr. Dagmar Benčová
Hravá angličtina 124Ing. Mária Backová
Hravá angličtina 217Mgr. Michaela Paganíková
Chemický krúžok11Ing. Beata Kubáňová
Karate23Ján Daniš
Konverzácia v anglickom jazyku11Ing. Mária Backová
Konverzácia v anglickom jazyku 212Mgr. Michaela Paganíková
Matematické súťaže11Mgr. Eleonóra Bezáková
Matematický krúžok16Mgr. Eleonóra Bezáková
Myslíme, tvoríme19Mgr. Miroslava Dubová
Príprava na T9 zo SJL29Mgr. Lenka Herchlová
Rybársky krúžok19Tomáš Levko
Spoznaj svoje okolie11Mgr. Barbora Danihelová
Stolnotenisový krúžok 129Ing. Beata Kubáňová
Stolnotenisový krúžok 219Ing. Beata Kubáňová
Šikovné ručičky14Mgr. Mária Valíčková
Šikovníček12Mgr. Kristína Babišová
Šikovníček Mimo15Mgr. Katarína Katrincová
Testovanie 5 z MAT10Mgr. Andrea Brozáková
Testovanie z MAT A15Ing. Antónia Turiaková
Testovanie z MAT B16Mgr. Andrea Brozáková
Turistický krúžok21Mgr. Mária Loduhová
Všetkovedko13Mgr. Marica Chaloupková
Vybíjaná dievčat16Mgr. Zuzana Dobrodenková
Výtvarníček23Mgr. Lucia Pavlovičová
Z každého rožku trošku13Mgr. Miriam Moravčíková
Zábavná matematika22Mgr. Eleonóra Bezáková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri škole pracuje Rada rodičov, ktorá sa schádza podľa potreby. Na zasadnutia je vždy prizvaná riaditeľka školy. Stretnutia pedagogických zamestnancov so zákonnými zástupcami žiakov sa uskutočňujú formou konzultačných pondelkov, ktoré poskytujeme rodičom každý pondelok do 15.00 hod. v priestoroch školy. Rodičia túto formu využívajú podľa potreby.

Okrem pondelkov triedni učitelia každý štvrťrok v školskom roku informujú rodičov o prospechu, dochádzke a správaní ich detí formou triedneho rodičovského združenia. Rodičia sú informovaní o prospechu priebežne formou elektronickej žiackej knižky. V prípade potreby pedagogickí zamestnanci komunikujú s rodičmi telefonicky, prípadne e-mailom. Webová stránka školy vytvára možnosť komunikácie a odovzdávania informácií všetkým rodičom prostredníctvom Edupage.

Rada rodičovského združenia spolupracuje so školou pri tradičných školských podujatiach ako: Mikuláš, Deň Zeme, Deň matiek, Karneval, MDD, zber druhotných surovín, Podľa schváleného rozpočtu rodičovské združenie sa pravidelne podieľa na financovaní nákupu učebných pomôcok a literatúry, doplnenia inventára tried, cestovného žiakom na súťaže, odmien žiakom za súťaže, knižných odmien na konci školského roka.

Spätná väzba a komunikácia od rodičov bola pravidelná. Všetkým rodičom ďakujeme za spoluprácu.

Záver

Vypracoval: PhDr. Ľuba Potočná

V Lednických Rovniach, 30. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. septembra 2022

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 30. augusta 2022

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria