• Žiacka školská rada

    • Vitajte na stránke žiackej školskej rady

      

     Na škole aktívne pracuje žiacka školská rada školy pod vedením a koordináciou p. učiteľky Mgr. Z. Dobrodenkovej.

     Načo nám je žiacka školská rada (ŽŠR)?

     Je to skvelá možnosť pre žiakov ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy.

     Tvoria ju šikovní žiaci, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho. Členovia sa pokúsia formulovať a následne  riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na Našej škole – ešte lepšie ako doteraz.

     S vašou pomocou pripravíme rozmanité akcie, posnažíme  sa reprezentovať  školu na verejnosti.

     Vaše pripomienky, názory, nápady a akcie sa pomocou ŽŠR dostanú až k našej pani riaditeľke.

     Pozor!!!!! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky žiakov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

     Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školu a život na nej vylepšiť.

     Žiacka školská rada je dobrovoľné zoskupenie žiakov, ktoré má zabezpečiť lepšie prepojenie činnosti žiakov s pedagogickými pracovníkmi a vedením školy. Členovia predkladajú a reprezentujú záujmy žiackych kolektívov, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Stretávajú sa pravidelne aspoň raz mesačne a vypracujú si plán činnosti na školský rok. Jeho snahou je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti.

     Zameranie a ciele

     Zameranie činnosti ŽŠR:

     • Je nápomocná vedeniu školy pri riešení problémov a pri organizovaní aktivít školy.
     • Obhajuje záujmy žiakov našej školy.
     • Pomáha pri riešení problémov, predkladá možné návrhy riešenia a spolu s vedením školy sa usiluje nájsť vhodné riešenie.
     • Usiluje sa o aktívnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakom.
     • Rozvíja a podporuje rôzne formy práce so žiakmi a pre žiakov.
     • Priebežne oboznamuje ostatných žiakov s prebiehajúcimi aktivitami na škole, snaží sa žiakov zapojiť do činnosti školy.

      Ciele a úlohy práce ŽŠR:

     • zlepšovanie vzájomnej spolupráce vo vzťahu učiteľ a žiak
     • prezentovanie názorov žiakov vedeniu a pedagógom
     • konzultácie a rady mladším a novým žiakom
     • hľadanie možností mimoškolských aktivít
     • obohatenie žiackeho života nápadmi a návrhmi
     • usmerňovanie práce v žiackych kolektívoch
     • pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy)
     • vytváranie pozitívnej atmosféry na škole
     • boj proti šikanovaniu v škole
     • propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety a pod.)

        Stanovy ŽŠR

     I. Všeobecné ustanovenia

     1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) sa ustanovuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. pri ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom.
     2. ŽŠR je dobrovoľným združením detí základnej školy bez rozdielu národnosti, vierovyznania a sociálneho pôvodu.
     3. ŽŠR je pomocným orgánom, ktorý garantuje spoluprácu žiakov školy s vedením školy.

      II. Poslanie žiackej školskej rady

     1. Žiacka školská rada sa bude angažovať proti vzniku a šíreniu drog, patologickým javom, šikanovaniu a všetkým formám agresivity.
     2. Žiacka školská rada sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa z ktorej vyplývajú práva dieťaťa.
     3. Žiacka školská rada vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy.
     4. Svojou činnosťou  umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu školy.

      III. Organizácia činnosti žiackej školskej rady

     1. Žiacka školská rada má stálych členov schválených na zač. šk. roka a „príležitostných“ členov (ktokoľvek: žiak, rodič, pedagóg), ktorí sa môžu po dohode s predsedom, koordinátorom ŽŠR zúčastniť stretnutia.
     2. Činnosť Žiackej školskej rady riadi koordinátor, predseda a podpredseda.
     3. Poslanci si medzi sebou volia predsedu tajným hlasovaním. Funkčné obdobie je jednoročné.
     4. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení rady má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.
     5. Rada zasadá jedenkrát za mesiac v priestoroch Základnej školy.
     6. Zasadnutia rady sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor, ktorý vedie ich rokovania.
     7. Koordinátor rady môže poveriť vedením zasadnutia predsedu rady.
     8. Činnosť rady prebieha na základe schváleného plánu na školský rok.
     9. Členstvo v žiackej školskej rade zaniká odstúpením, ukončením štúdia, poškodzovaním jej dobrého mena či odvolaním, ak si člen neplní svoje povinnosti, rozhodnutím nadpolovičnej  väčšiny žiackej školskej rady.

      IV. Koordinátor Žiackej školskej rady

     1. ŽŠR funguje pod vedením jedného vyučujúceho ZŠ, ktorú touto funkciou poverí vedenie školy na obdobie jedného roka.
     2. Koordinátor má spojovaciu funkciu medzi ŽŠR a vedením školy, predkladá vedeniu školy podnety a návrhy ŽŠR, podobne predkladá ŽŠR plán udalostí nasledujúceho mesiaca.

       IV. Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

            Práva člena žiackej školskej rady:

     1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti rady.
     2. Slobodne vyjadriť svoj názor.
     3. Požiadať o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.
     4. Zúčastňovať sa na podujatiach rady, využívať výhody poskytované radou.
     5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

            Povinnosti člena žiackej školskej rady:

     1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí žiackej školskej rady.
     2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
     3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných radou.
     4. Dbať na kultúru prejavu a reči ( počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, používať spisovné slová vo svojich vystúpeniach).

       V. Záverečné ustanovenie

        1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením na prvom zasadnutí ŽŠR. Každý školský rok v septembri bude štatút prehodnotený a prípadne upravený

     Zloženie ŽSR   

     • Predseda:  Nela Rohlíková 8.A      
     • Podpredseda: Ema Prezentová 9.A
     • Kultúrni referenti: Lucia Horečná 8.A, Lea Mičková 3.B, Terézia Černošková 3.B
     • Športoví referenti:  Juraj Ďurčík 5.B, Nela Lískovská 5.B
     • Zástupcovia tried
     • 3.A Branko Číž
     • 3.B Lea Mičková Terézia Černošková
     • 3.C Kristína Botolová
     • 4.A Petra Tomanicová                                 
     • 4.B Adela Heseková, Dominik Rác
     • 4.C Filip Poliak                                               
     • 5.A Dávid Špaňo, Adam Jozef Potočný                                             
     • 5.B Nela Lískovská, Juraj Ďurčík                                   
     • 6.A Viktória Blašková, Evelin Čížová                                        
     • 6.B Timotej Orávik, Vanesa Alexis Žárska                                           
     • 7.A Aneta Masná, Alexandra Jamrichová                                        
     • 7.B Kvetoslava Gorelková, Viktória Danihlíková, Alžbeta Ondrášková
     • 8.A Nela Rohlíková, Lucia Horečná
     • 8.B Martina Drestová, Samuel Jančich
     • 9.A Ema Prezentová, Sofia Motolová
     • 9.B Alžbeta Lokajová
  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje