• VÝCHOVNÝ PORADCA

    • Mgr. Gabriela Maleková

     Poradensko-konzultačný deň:  

     štvrtok od 7.00 – 15.00 h, 1. poschodie, pavilón "A 


     PRIJÍMACIE KONANIE

     Elektronickou formou prostredníctvom Edupage sa prijímacie konanie žiakov na stredné školy uskutočňuje po dohode výchovného poradcu so zákonnými zástupcami žiakov.

      

     PRIJÍMACIE KONANIE  - ŠKOLY S TALENTOVOU SKÚŠKOU

     Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     Termín: do 28. 2. 2024

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie  špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     Termín: do 20. 3. 2024

     ZŠ odošle prihlášky na SŠ s talentovou skúškou.
     Termín: do 20. 3. 2024

     Talentové skúšky:

     1. termín - 26.4.,29.4.,30.4.2024

      2. termín - 09.5.,10.5.,13.5.2024

      

     PRIJÍMACIE KONANIE - ŠKOLY BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY

     Riaditelia SŠ zverejnia kritéria na prijímacie pohovory.   Termín: do 28. 2. 2024

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.

     Termín: do 20. 3. 2024

     ZŠ odošle prihlášky žiakov 9. roč. a žiakov končiacich v nižších ročníkoch na stredné školy (vrátane osemročných gymnázií).

     Termín: do 20. 3. 2024
      

     Prijímacie skúšky na stredné školy:

     1. termín 02.05.2024 alebo 03.05.2024

     2. termín 06.05.2024 alebo 07.05.2024

      

     Celoslovesnké testovanie žiakov 9. ročníka T9 - 2024

     20.03.2024

      

     Celoslovesnké testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2024

     xxx


     Zoznam stredných škôl nájdete na webovej stránke Školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš  www.svslm.sk,  www.svsmi.sk

     Zoznam stredných škôl nájdete aj na týchto webových stránkach www.stredneskoly.sk, www.kamnastrednu.sk

     Mobilná aplikácia:  stredna.sk

      

     Adresa Centra poradenstva a prevencie v Púchove:
     Centrum poradenstva a prevencie 
     Námestie slobody 1657/13
     020 01 Púchov
     Riaditeľka: Mgr. Iveta Smahová
     Tel. číslo: 042/4632849

     Adresa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:
     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
     Štefánikova 820
     020 61 Púchov
     Tel. číslo: 042/4602147

     Praktický lekár pre deti a dorast:
      

     MUDr. FrantišekTalafa

     Súhradka 191
     020 61 Lednické Rovne

     Tel. číslo: 042/4693589

     Linka detskej istoty:
     Poradňa online formou chatu je obvykle pripravená každý deň, vrátane víkendov a sviatkov od 17.00 do 21.00 hodiny na stránke www.pokec.sk

     Ak sa nám z dôvodu vyťaženosti konzultantov nepodarí túto službu obsadiť, nájdete vždy pomoc na tel. čísle 0800 500 500!
     Na bezplatné číslo telefónu 0800 500 500 môže zavolať každý kto potrebuje pomoc alebo chce pomôcť !

      

     Výchovný poradca

     Vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérneho  poradenstva. Odbornú a metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje výchovnému poradcovi poradenské zariadenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove.

     Výchovný poradca

     • Uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby im sprostredkúva psychologické a iné odborné služby a starostlivosť.
     • Poskytuje konzultácie žiakom a študentom a ich zákonným zástupcom, ako ajpedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných a vysokých školách a pri voľbe povolania.
     • Osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň, alebo na inú školu.
     • Zabezpečuje a participuje na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov ...
     • Na pedagogických radách informuje pedagogických zamestnancov školy o výchovno-poradenských aktivitách a práci výchovného poradcu, ako aj o opatreniach potrebných pre riešenie problémov tried a jednotlivých žiakov. Dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov
     • Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov a študentov na ďalšie štúdium a do povolania.
     • Úzko spolupracuje s  triednymi učiteľmi a s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a inými nadväznými organizáciami, pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.
     • Aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných pre výchovných poradcov.

     V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti žiakov plní výchovný poradca tieto konkrétne úlohy:

     a/ Vo vzťahu k žiakom

     • poznáva osobnosť žiakov, ich schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu,
     • v spolupráci s učiteľmi a širším relevantným sociálnym prostredím identifikuje žiakov nadaných a talentovaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov,
     • identifikuje žiakov s poruchami správania, v rámci svojej kompetencie sa v spolupráci s učiteľmi, rodičmi, vychovávateľmi a ďalšími odborníkmi podieľa na tvorbea realizácii intervenčných a výchovných programov,
     • podieľa sa na vypracovávaní a realizovaní programu profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov, pracuje s problémovými žiakmi z hľadiska voľby povolania,
     • zúčastňuje sa na príprave a realizácii programov výchovy k manželstvu a rodičovstvu, programu duševného zdravia a ďalších programov zameraných na rozvoj osobnostia medziľudských vzťahov v širšom sociálnom kontexte.

     b/ Vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom školy a školského zariadenia

     • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosti orientovanú na adekvátne uplatňovanie výchovných aspektov v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov, pre pedagogických pracovníkov školy,
     • v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy.

     c/ Vo vzťahu k rodičom a zákonným zástupcom

     • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a spolupracuje s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove, vzdelávaní a pri rozhodovaní o voľbe profesie mládeže.

     d) Vo vzťahu ku škole alebo školskému zariadeniu ako systému

     • v rámci svojej pôsobnosti predkladá návrhy a podnety na skvalitňovaniea zefektívňovanie školy ako systému,
     • zúčastňuje sa na projektovaní a realizácii podsystémov:
      • osobnostného rozvoja žiakov
      • profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov
      • starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov
      • partnerského a manželského poradenstva a výchovy k rodičovstvu
      • personálneho a sociálneho riadenia a organizačného rozvoja,
     • pre efektívne vykonávanie svojej činnosti sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu (ako pozorovateľ), pedagogických porád, zasadnutia vedenia školy.

     Úlohy výchovného poradcu na školský rok

     1. Úzko spolupracovať s príslušným CPPPaP ako metodickým orgánom, sprostredkovať prepojenie školy s odbornými inštitúciami pri zabezpečovaní úloh

     Termín: podľa celoročného plánu a potreby

     1. Zúčastňovať sa pravidelne na zasadnutiach vedenia školy

     Termín: podľa celoročného plánu a potreby

     1. Oboznamovať pedagogickú radu s prácou výchovného poradcu

     Termín: podľa potreby

     1. Pedagogickým pracovníkom dávať odporúčania a metodické rady, ktoré nie sú v rozpore s príkazmi vedenia školy

     Termín: podľa potreby

     1. Zabezpečovať poradenskú službu pre výchovných a pedagogických pracovníkov, metodickú a praktickú pomoc v konkrétnych výchovných situáciách

     Termín: podľa potreby

     1. V spolupráci s ostatnými pedagogickými pracovníkmi sledovať a vyhľadávať všetky výchovno-vzdelávacie problémy v škole

     Termín: školský rok

     1. Uskutočňovať poradenský servis pre žiakov, pomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného vzdelávacieho, či profesijného vývinu a orientácie

     Termín: podľa potreby

     1. Viesť kabinet a dokumentáciu: štatút VP, plán práce, denník VP, evidenciu problémových, neprospievajúcich, talentovaných a nadaných žiakov, žiakov so ŠVVP individuálne začlenených, zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi, s iným rokom školskej dochádzky, oslobodených od vzdelávania vo vyučovacom predmete, poradenský záznam o žiakoch, s rodičmi, záznamy o hromadných akciách, prehľady o individuálnom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednym učiteľom, záznamy o konzultáciách so žiakmi, učiteľmi a zákonnými zástupcami

     Termín: školský rok

     1. Zabezpečiť prevenciu a riešenie problémových žiakov:
     • Poruchy správania
     • Poruchy učenia
     • Starostlivosť o žiakov so ŠVVP
     • Včasné podchytenie rizikových prejavov a vlastností detí s problémami v osobnostnom vývine

     Termín: školský rok    

     1. V spolupráci s triednymi učiteľmi pôsobiť a vychovávať žiakov k správnemu sebahodnoteniu, usmerňovať žiakov pri voľbe povolania

     Termín: školský rok

     1. Zabezpečovať propagačné materiály a pomôcky pre poradenskú a informačnú prácu

     Termín: priebežne

     1. Sprístupňovať všetkým žiakom školy informácie a poradensko-konzultačnú činnosť

     Termín: školský rok

     1. Sprístupňovať všetkým žiakom 5.- 9. ročníka informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie

     Termín: školský rok

     1. Evidovať žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku, žiakov s iným školským rokom dochádzky, poskytovať im a ich rodičom potrebné informácie

     Termín: školský rok

     1. Pripraviť a realizovať vstupné doklady žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku (vrátane žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku a žiakov hlásiacich sa na osemročné gymnázium)

     Termín: najneskôr do 20. apríla

     1. Viesť evidenciu prehľadov o profesionálnej orientácii žiakov od 7. ročníka (v 6. ročníku len nižšie končiacich, zisťovanie záujmu o budúce povolanie v 5. a 6. ročníku iba formou veku primeraného dotazníka)

     Termín: školský rok

     1. Uskutočňovať pravidelný servis informácií v oblasti výchovy k voľbe povolania, informovať o podmienkach prijatia na jednotlivé školy, oboznámiť žiakov s rôznymi typmi SŠ, odbormi, termínmi prijímacieho konania, doučovaním a pod.

     Termín: školský rok

     1. V rámci výchovy a vzdelávania prehlbovať právne vedomie žiakov. V prípade podozrenia na zanedbávanie, fyzické, psychické týranie, šikanovanie alebo účasť na užívaní a šírení drog, spolupracovať s CPPPaP, s rodičmi, odborom sociálnych vecí a rodiny, pediatrom, oddelením policajného zboru a inými výchovnými inštitúciami

     Termín: školský rok

     1. Využívať metodické materiály týkajúce sa školskej integrácie

     Termín: školský rok

     1.  Posilňovať zdravý životný štýl žiakov, upevňovať ich fyzické a duševné zdravie

     Termín: školský rok

     1. Spolupracovať s úradom práce, záujmovými občianskymi organizáciami, sledovať a skúmať miestne a regionálne potreby

     Termín: školský rok

     1. Venovať pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie iných prejavov intolerancie

     Termín: školský rok    

      23. Realizovať počítačovú diagnostiku študijno-profesijných predpokladov metódou COMDI, KOMPOSYT u žiakov 8.,9. ročníka, v prípade 7. ročníka u žiakov, ktorí dovŕšili vek 13 rokov (podľa záujmu, s informovaným súhlasom ZZ)

     Plán práce výchovného poradcu pre školský rok

     September

     • Vytvorenie obrazu o celkovom fungovaní školy a prístupe k riešeniu problémov
     • Individuálna prípadová práca so žiakmi, adaptácia na nové podmienky školy
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Predložiť plán výchovného poradcu
     • Evidencia žiakov so zdravotnými problémami, oslobodených od vzdelávania vo vyučovacom predmete TEV, TSV, SEE, THD, CJ
     • Evidencia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi, s iným rokom školskej dochádzky - žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku
     • Kontrola záznamov žiakov a ich aktualizácia v programe Proforient
     • Úprava nástenky výchovného poradenstva, dôležité termíny pre deviatakov na webové sídlo školy
     • Individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov
     • Založenie evidencie vychádzajúcich žiakov a žiakov 5. ročníka
     • Vstup do tried podľa potreby
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo
     • Štúdium a archivácia dokumentov z minulého školského roka

     Október

     • Individuálna prípadová práca so žiakmi, študijné problémy, výchovné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Pracovné stretnutie VP v CPPPaP Púchov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a  šikany, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP Púchov)
     • Vyplniť tlačivo pre CPPPaP týkajúce sa žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku a zabezpečiť psychologické vyšetrenie ( na január 2021)
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Vstup do jednotlivých tried v rámci triednických hodín – 5. ročník (informácie o možnosti štúdia na osemročných gymnáziách
     • Administrácia dotazníkov predbežného záujmu o povolanie, zmapovanie stavu (5. - 6. ročník)
     • Zhotoviť nástenku s aktuálnymi informáciami pre žiakov 9. ročníka
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Návšteva tried 8. a 9. ročníka (oboznámenie žiakov s možnosťou testovania a diagnostikovania testovacím a diagnostickým nástrojom COMDI, KOMPOSYT s IS zákonného zástupcu)
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo
     • Príprava podkladov na plenárne rodičovské združenie – informácie súvisiace s prechodom

     žiakov na SŠ, (oboznámenie s testovacím a diagnostickým nástrojom COMDI, KOMPOSYT), podmienky prijatia žiaka na štúdium na SŠ

     • Aktualizácia databázy Proforientu – export do ŠVS Liptovský Mikuláš
     • Plenárne a triedne RZ – informácie VP z oblasti Proforientácie

     November

     • Kontrola databázy vychádzajúcich žiakov v systémeProforient
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Evidencia talentovaných a nadaných žiakov
     • Evidovať žiakov, ktorí sú vychovávaní v sociálne znevýhodnenom prostredí, sledovať ich dochádzku do školy, všímať si prípadne sklony k toxikománii, šikanovaniu, týraniu detí a pod.
     • Práca so žiakmi 9. ročníka - zber záujmu pre školské výpočtové stredisko
     • Elektronické prihlásenie žiakov 5. ročníka na T5-2021 – zber podkladov
     • Elektronické prihlásenie žiakov 9. ročníka na T9-2021 – zber podkladov
     • Zverejňovať nové informácie o SŠ
     • Účasť na prezentácii SŠ
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok školského roka (prospechová tabuľka, pohovory s učiteľmi, žiakmi)
     • Návšteva tried, kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi (podľa potreby)
     • Aplikácia sociometrických dotazníkov, zmapovanie klímy a vzťahov (5. ročník)
     • Individuálna prípadová práca so žiakmi, študijné problémy, výchovné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP v Púchove)
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Internetové poradenstvo
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI (s informovaným súhlasom ZZ)
     • Administrácia dotazníkov predbežného záujmu o povolanie (7. ročník), o štúdium na SŠ (8. ročník)zmapovanie stavu

     December

     • Individuálna prípadová práca so žiakmi, študijné problémy, výchovné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia
     • Aplikácia sociometrických dotazníkov, zmapovanie klímy a vzťahov (6. ročník)
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Vstup do tried, kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi (podľa potreby)
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP v Púchove)
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Internetové poradenstvo
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)

     Január

     • Konzultácie s rodičmi a žiakmi, ktorí si zvolili školu s talentovou skúškou
     • Konzultácie s rodičmi a žiakmi, ktorí si zvolili 8. ročné gymnázium
     • Pripraviť vstupné doklady žiakov do konca januára
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Návšteva tried , kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi
     • Evidovať žiakov, ktorí sú vychovávaní v sociálne znevýhodnenom prostredí, sledovať ich dochádzku do školy, všímať si prípadne sklony k toxikománii, šikanovaniu, týraniu detí a pod.
     • Vstup do tried 5. ročníka (profesionálne poradenstvo)
     • Vstup do tried 5. ročníka – zisťovanie záujmu o štúdium na osemročných gymnáziách (dotazník pre rodičov)
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu,...)
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka (prospechová tabuľka, pohovory s učiteľmi, žiakmi)
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)

     Február

     • Uskutočniť a odoslať zber informácií – polročné známky 9. ročníka + talentové školy

     (aj nižšie končiacich)

     • Kontrola plánu a dokumentácie za I. polrok
     • Odoslať vstupné doklady žiakov na stredné školy s talentovou prijímacou skúškou do 28.februára
     • Vstup do tried 6. ročníka (profesionálne poradenstvo)
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Návšteva tried, kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPAP v Púchove)
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)
     • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

     Marec

     • Kompletizácia prihlášok žiakov 9. ročníkov a žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku -príprava na odoslanie
     • Sledovať termíny talentových skúšok, ich priebeh a výsledky. V prípade neúspechu prekonzultovať s rodičmi ďalšie možnosti
     • Vyplniť vstupný doklad záujemcov o 8. ročné gymnázium a pripraviť na odoslanie
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Návšteva tried, kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi
     • Evidovať žiakov, ktorí sú vychovávaní v sociálne znevýhodnenom prostredí, sledovať ich dochádzku do školy, všímať si prípadne sklony k toxikománii, šikanovaniu, týraniu detí a pod.
     • Pomoc pri profesionálnej orientácii žiakom 8. ročníkov
     • Vstup do tried 7. ročníka (profesionálne poradenstvo)
     • Príprava zápisných lístkov žiakom 9. ročníkov a žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku, v 5. ročníku
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP v Púchove)
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)

     Apríl

     • Kompletizácia prihlášok na osemročné gymnázium a SŠ
     • Poskytnúť informácie o počtoch prihlásených žiakov na jednotlivé SŠ na základe materiálov ŠVS – export informácií, stav podľa prihlášok na SŠ a 8. ročné gymnáziá do 11. apríla
     • Vo výchove k voľbe povolania venovať pozornosť žiakom 8. ročníkov. Informovať ich o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, predpokladoch, možnostiach. Zisťovať predbežný záujem.
     • Odoslanie prihlášok na stredné školy vrátane 8. ročných gymnázií do 20. apríla
     • Sledovať, či žiaci 9. ročníkov dostali pozvánky na prijímacie pohovory
     • Pomoc pri profesionálnej orientácii žiakom 8. ročníkov
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Návšteva tried, kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi
     • Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok školského roka (prospechová tabuľka, pohovory s učiteľmi, žiakmi)
     • Evidovať žiakov, ktorí sú vychovávaní v sociálne znevýhodnenom prostredí, sledovať ich dochádzku do školy, všímať si prípadne sklony k toxikománii, šikanovaniu, týraniu detí a pod.
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP v Púchove)
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo

     Máj

     • Venovať pozornosť žiakom 9. ročníka v súvislosti s prijímacím konaním: I. kolo - 1. termín, I. kolo – 2. termín
     • Venovať pozornosť žiakom 9. ročníka v súvislosti s prijímacím konaním na talentové odbory I. kolo, II. kolo
     • Poskytovať žiakom a rodičom potrebné informácie v prípade neprijatia na zvolenú školu
     • Oboznámiť žiakovs termínom II. kola prijímacích pohovorov
     • Pomoc pri profesionálnej orientácii žiakom 8. ročníkov
     • Evidencia žiakov s problémami správania a učenia
     • Návšteva tried, kde sú problémoví žiaci v zmysle porúch správania, skupinovápráca s nimi.
     • Evidovať žiakov, ktorí sú vychovávaní v sociálne znevýhodnenom prostredí, sledovať ich dochádzku do školy, všímať si prípadne sklony k toxikománii, šikanovaniu, týraniu detí a pod.
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP v Púchove)
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Internetové poradenstvo
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)

     Jún

     • Sledovať výsledky prijímacieho konania na 8. ročné gymnázium, informovať vedenie školy
     • Predbežné vyhodnotenie rozmiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ a informovanie vedenia ZŠ
     • Sledovať priebeh II. kola prijímacieho konania žiakov 9. ročníka
     • V prípade neprijatia poskytnúť žiakom a rodičom potrebné informácie o voľných miestach, neprijatých žiakov nahlásiť na CPPPaP
     • Vyhodnotiť rozmiestnenie žiakov 9. ročníka a žiakov nižšie končiacich na jednotlivé školy
     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Pomoc pri príprave atestovaní žiakov 9. ročníka– usmernenie žiakov so ZZ
     • Pomoc pri profesionálnej orientácii žiakom 8. ročníkov
     • Evidencia žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v školskom roku a export údajov pre ŠVS Liptovský Mikuláš zo systému Proforient
     • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov
     • Realizácia preventívnych aktivít a intervenčných programov podľa aktuálnych požiadaviek pedagógov a potrieb školy (prevencia drogových závislostí, prevencia násilia a šikanovania, program na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, efektívne riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu – v spolupráci s CPPPaP v Púchove)
     • Administratívna práca a príprava na odbornú činnosť
     • Kontrola dochádzky a správania, poradensko-konzultačná činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • Internetové poradenstvo
     • Návšteva tried podľa potreby
     • Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu v školskom roku
     • Testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)

     Preventívne programy sú uvedené v Pláne triednych aktivít na školský rok

     Aktivity na hodinách:

     Hry, aktivity, techniky zamerané na rozvoj spolupráce, tvorivosti, komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, na efektívne riešenie konfliktov, na prehĺbenie vlastného sebapoznania a poznania iných ľudí... Diskusie o spoločenských témach, diskusie zamerané na riešenie aktuálnych problémov triedy.

     Užitočné linky:

     www.svslm.sk                                           

     www.upsvar.skwww.e-bezpeci.cz

     www.minimalizacesikany.cz

     www.pomocobetiam.sk

     www.infodrogy.sk

     www.nadanie.sk

     www.nadanedeti.cz    

     www.minedu.sk

     www.prevenciasikanovania.sk

     www.bezpecnenainternete.sk

     www.sikana.eu

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje