• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Gabriela Maleková

     V školskom roku 2023/2024 pracuje na našej škole, v súlade s §130 školského zákona a § 21 a 24  zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch

     ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM (ŠPT).

     Členovia tímu úzko spolupracujú so školskými poradenskými zariadeniami – centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so štátnymi aj súkromnými centrami špeciálno-pedagogického poradenstva v rámci regiónu a podľa potreby i v krajskej, prípadne celoslovenskej pôsobnosti. Taktiež s triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

     Svoju pozornosť venujú osobitne deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poradenské služby poskytujú aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.

     Školský podporný tím tvoria:

     1.ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG – Mgr. Gabriela Maleková, koordinátor ŠPT, ktorej úlohou je:

     • Participácia na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) pre žiakov so ŠVVP z odborného hľadiska a zabezpečenie jeho aplikácie v praxi,
     • vykonávanie odborných činností v rámci orientačnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálneho poradenstva, rehabilitačno-terapeutických služieb,
     • poskytovanie individuálnej intervencie žiakom so zdravotným znevýhodnením – s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), s vývinovou poruchou učenia (VPU), s poruchou aktivity a pozornosti (PAP), s poruchou správania (PS), s poruchou autistického spektra (PAS), žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia i deťom s nadaním,
     • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonným zástupcom žiaka,
     • kariérne poradenstvo žiakom a ich zákonným zástupcom.                                                                                                      

      

     2.ČLENOVIA ŠPT:

     • PhDr. Ľuba Potočná, riaditeľka školy
     • Mgr. Dominika Makynová, školský psychológ
     • PaedDr. Adriana Mádrová, administrátor
     • Mgr. Alena Kanderková, ZRŠ I
     • Mgr. Eleonóra Bezáková, ZRŠ II
     • Mgr. Marica Chaloupková, vedúca MZ
     • Ing. Beata Kubáňová, PZ                                                                                                                                                        

      

     3.PEDAGOGICKÍ ASISTENTI:

     • Ing. Silvia Červená
     • Mária Drestová
     • Katarína Barková
     • Simoneta Mašlaňová
     • Zdenka Jurgová.

      

     Ich úlohou je:

     • Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s ostatnými pedagogickýmizamestnancami,
     • spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesuv súlade s pokynmi učiteľa,
     • súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.

     So zvyšovaním sa počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami narastá i potreba ich vzdelávania formou školskej integrácie (individuálne  začlenenie týchto detí do bežných  tried základnej školy). K uľahčeniu ich začlenenia a pôsobenia na vyučovaní sa využíva podpora pedagogického asistenta. Asistent s pomocou školského špeciálneho pedagóga pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním.

     Asistent učiteľa tvorí pomyselný most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede, a tiež medzi ním a učiteľom. Pomoc asistenta učiteľa nespočíva v uľahčovaní školských povinností konkrétnemu žiakovi, ale vo vytváraní vhodných vzdelávacích podmienok akceptujúcich jeho špecifické potreby tak, aby mohol podávať optimálne školské výkony . Dostatočnou dávkou empatie a vnímavosti sa asistent učiteľa snaží ukázať žiakovi ako efektívne využívať svoje schopnosti na vyučovaní. Je mu nápomocný pri riešení školských úloh, podľa potreby žiakovi vysvetlí a zjednoduší zadanie úlohy. Nemenej dôležité je i trénovanie si svojich pozorovacích schopností a dokázať čo najlepšie vnímať potreby konkrétneho dieťaťa a jeho individualitu. Poslanie asistenta je neustále sa meniaci proces nielen v interakcii s integrovanými deťmi, ale aj s učiteľmi. Čím väčšia je jeho dávka flexibility, tým rýchlejšie a jednoduchšie  dokáže reagovať na vzniknuté situácie a reakcie.

     S čím sa môžete na nás obrátiť:

     • Vždy radi podporíme spoluprácu vo vzťahu rodič – učiteľ – žiak – asistent. Snažíme sa byť „mostom“ medzi žiakom, s ktorým pracujeme a učiteľom, i medzi žiakom a ďalšími deťmi v triede.
     • Robí Vám starosti Vaše dieťa? V škole sa mu príliš nedarí? Písanie, čítanie a počítanie je preňho veľký problém? Často nechápe nové učivo? Ťažko sa sústreďuje na prácua neustále odbieha od školských povinností? Do školy chodí s obavami, pretože je neustále v konflikte so spolužiakmi alebo vyučujúcimi pre svoje odbrzdené správanie, ktoré i pri najlepšej vôli nedokáže ovládať? Alebo len jednoducho máte toho všetkého dosť, ste unavení a vyčerpaní z večnej snahy byť pokojní a empatickí?
     • Chceli by ste nám niečo odkázať? Máte konkrétne rady, nápady, pripomienky, ktoré by mohli napomôcť k efektívnejšej spolupráci?

     Neváhajte a kontaktujte nás! Sme tu pre Vás, Vaše deti, Vašich žiakov. Pozorne Vás vypočujeme a budeme sa snažiť pomôcť a vhodne poradiť. Niekedy postačí, keď sa človek porozpráva a cíti, že so svojimi problémami nie je sám. Tak nepremýšľajte zbytočne dlho a napíšte nám. Po dohode sa radi stretneme a urobíme, čo bude v našich silách.

                  

     Poradensko-konzultačný deň:

     pondelok  od 8.00 – 15.00 h, 1. poschodie, pavilón "B 

      

     Pracuje podľa rozvrhu hodín s 37 integrovanými žiakmi, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v súlade s individuálnymi výchovno-vzdelávacími plánmi.

     Žiaci pracujú v skupinách:

     s poruchou aktivity a pozornosti - 7

     s vývinovou poruchou učenia - 17

     s narušenou komunikačnou schopnosťou - 9

     s poruchou správania - 1

     s pervazívnou vývinovou poruchou - 3

      

     Školský špeciálny pedagóg /ŠŠP/

     ŠŠP vykonáva odborné činnosti najmä pri poskytovaní špeciálnopedagogickej starostlivosti, poradenstva a prevencie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdeláva formou individuálneho začlenenia v bežných triedach základnej školy.

     Spolupracuje s rodičmi žiaka, s pedagogickými a odbornými zamestnancami a tiež zástupcami verejnej správa pri zabezpečovaní práv žiakov.

     Úlohy a povinnosti školského špeciálneho pedagóga:

     • v procese vyučovania poskytuje odbornú starostlivosť v oblasti individuálnych špeciálnopedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb,
     • metodicky pomáha pri vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) a úprave UO z jednotlivých vyučovacích predmetov, v ktorých sa najväčšou mierou prejavuje vplyv postihnutia, poruchy alebo narušenia žiaka (súčasťIVVP),
     • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP),
     • zakladá, vedie, aktualizuje, dopĺňa a kompletizuje evidenciu a dokumentáciu individuálne začlenených žiakov,
     • pomáha pri riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • zhromažďuje a  spracováva podklady pre psychologické, špeciálno-pedagogické, odborné vyšetrenia a následne i správy z jednotlivých vyšetrení,
     • buduje kabinet ŠŠP (materiálno-technické zabezpečenie špeciálnej učebne),
     • aktuálne sleduje legislatívne zmeny v oblasti edukácie žiakov so ŠVVP v podmienkach školskej integrácie,
     • priebežne sa vzdeláva formou individuálneho štúdia, špecializačného vzdelávania, účasti na odborných seminároch, prednáškach a vzdelávacích kurzoch,
     • pravidelne sa zúčastňuje pracovných stretnutí školských špeciálnych pedagógov,
     • v spolupráci s vedením školy zabezpečuje organizovanie vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov školy prostredníctvom renomovaných agentúr,
     • spolupracuje s MZ pre 1. - 4. ročník, s PK pre jednotlivé predmety v 5. - 9. ročníku a s vedením školy,
     • sprostredkuje informácie a styk s poradenskými zariadeniami všetkých typov.

      

     Predpokladom pre úspešnú školskú integráciu je kvalitná a koordinovaná tímová práca odborných i  pedagogických zamestnancov školy, rodičov, špecializovaných zariadení       a neziskových organizácií a nadácií. Členovia tohto tímu sú spoluzodpovední za utvorenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole a poskytovanie odborného servisu tak žiakovi ako aj rodičom.

     Prácu školského špeciálneho pedagóga možno rozdeliť do 4 oblastí:

     1. Práca so žiakmi
     2. Spolupráca s učiteľmi
     3. Spolupráca s rodičmi
     4. Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

      

     Práca so žiakmi

     Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do pracovne ŠŠP na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné venovať aj objasneniu edukačného obsahu, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho žiakovi nepodarilo pochopiť.

     Pri práci sa využíva odborná literatúra, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne kompenzačné pomôcky, výukové počítačové programy, práca s interaktívnou tabuľou, práca s počítačom a internetom, notebook so špeciálnym zväčšovacím softwarom MAGIC pre slabozrakých žiakov, PC program DysCom, DysPro, Žiačik, FONO 3 určený pre žiakov so ŠVVP, testovací a diagnostický nástroj COMDI, KOMPOSYT pre žiakov so ŠVVP. Dodržiavajú sa zásady špeciálno-pedagogickej intervencie.

     Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakmi, ktoré majú posilniť vzťah školského špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať jeho aktivitu, snahu a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

     Spolupráca s rodičmi

     Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so školským špeciálnym pedagógom podľa potreby aj mimo konzultačného dňa, ktorý je každý pondelok v čase od 13.40 do 15.00 h. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na žiaka a pri zvládaní jeho špecifických problémov. Významnou súčasťou spolupráce s  rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilňovanie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Spolupráca s učiteľmi

     Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi spolupracuje pri úprave UO vyučovacieho predmetu (podľa inovovaných VP pre jednotlivé druhy ZZ – úprava obsahu vzdelávania), do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka). Pomáha riešiť problémy individuálne začlenených žiakov, ktoré sa vo vzdelávacom procese objavili a narušili priebeh vyučovacej hodiny.

     Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

     ŠŠP je sprostredkovateľom medzi školou a  príslušným výchovno-poradenským zariadením. Zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnym začlenením žiaka. Jeho úlohou je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení alebo správaní stáva žiakom s diagnostikovaným a tolerovaným postihnutím, poruchou alebo narušením. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, učiteľa, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade:

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove,
     • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Dubnici,
     • Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva v Púchove,
     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici,
     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave,
     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave,
     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici,
     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom,
     • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,
     • Špecializované pracovisko Fyziologický ústav LFUK v Bratislave – Akademické centrum výskumu autizmu,
     • Dialóg spoločnosť s r.o. Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami komunikačných schopností a učenia.

      

     Kooperácia s ďalšími školskými zariadeniami, inštitúciami a odborníkmi v oblasti medicíny:

     • Spojená škola v Púchove,
     • Štátny pedagogický ústav v Bratislave,
     • Obvodný úrad Trenčín – odbor školstva: odborný radca odborných a metodických činností pre špeciálne školy, školské zariadenia a školskú integráciu,
     • Liečebno-výchovné sanatóriá v rámci Slovenska,
     • Materská škola Lednické Rovne,
     • Materská škola Dolná Breznica,
     • Materská škola Kvašov,
     • Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Púchove,
     • Obecný úrad v Lednických Rovniach,
     • pediater detskej ambulancie v Lednických Rovniach, v Púchove, v Pruskom,
     • detský psychiater v Trenčíne, v Považskej Bystrici,
     • detský neurológ v Dubnici nad Váhom, v Považskej Bystrici,
     • oftalmológ v Púchove,
     • klinický logopéd v Púchove, v centre SPIRARE v Beluši-Hloži,
     • klinický psychológ v Trnave,
     • Únia nevidiacich a slabozrakých so sídlom v Trenčíne a v Púchove,

      

     Harmonogram práce ŠŠP v školskom roku:

     SEPTEMBER

     • Vypracovanie plánu práce školského špeciálneho pedagóga na školský rok
     • Príprava rozvrhu ŠŠP – časový harmonogram priamej činnosti so žiakmi so ŠVVP individuálne začlenených
     • Príprava podkladov na zasadnutie pedagogickej rady - podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so ŠVVP v rámci IVVP: spôsob a rozsah starostlivosti ŠŠP, oslobodenie žiakov od jednotlivých vyučovacích predmetov, znížená vyučovacia povinnosť, neklasifikovanie diktátov, cudzích jazykov, úprava UO konkrétnych vyučovacích predmetov (podľa inovovaných VP pre jednotlivé druhy ZZ – úprava obsahu vzdelávania), spôsob hodnotenia a  klasifikácie, spôsob vyplňovania doložiek vysvedčení, spôsob ukončenia vzdelávania a doklad o získanom stupni vzdelania, používanie špeciálnych kompenzačných pomôcok na vyučovacích hodinách.
     • Individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi a  ostatnými vyučujúcimi podieľajúcimi sa na edukácii žiakov so ŠVVP – metodická pomoc ŠŠP, usmernenie jednotlivých vyučujúcich pri využívaní vhodných metodických postupov a metód pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP individuálne začlenených
     • Pracovné stretnutie / telefonický rozhovor - odborná konzultácia / s riaditeľkou CPPPaP v Púchove, v Považskej Bystrici, v Dubnici nad Váhom, SCŠPP v Novej Dubnici,v Púchove, s odborným radcom odborných a metodických činností pre špeciálne školy, školské zariadenia a školskú integráciu na Obvodnom úrade – odbore školstva v Trenčíne
     • Spolupráca s vyučujúcimi pri úprave učebných osnov z  jednotlivých vyučovacích predmetov  individuálne začlenených žiakov  (súčasť IVVP)
     • Aktualizácia dokumentácie žiakov so ŠVVP a zakladanie dokumentov nových individuálne začlenených žiakov
     • Konzultácie so ZZ žiakov so ŠVVP - s návrhom a  žiadosťouna zmenu formy vzdelávania – individuálne začlenenie žiaka, oboznámenie s  podmienkami školskej integrácie s Informovaným súhlasom ZZ
     • Spolupráca pri aktualizácii ŠkVP pre žiakov so ŠVVP a pri vypĺňaní štatistických údajov o žiakoch so ŠVVP k 15.09.2020 - Eduzber
     • Úprava a aktualizácia IVVP na školský rok 2020/2021 u pôvodných individuálne začlenených žiakov so ŠVVP
     • Vyplnenie Návrhov pre žiakov so ŠVVP individuálne začlenených v bežnej triede základnej školy ... (novointegrovaní)
     • Administratívne úkony spojené s prechodom žiakov so ŠVVP do Spojenej školyv Púchove
     • Archivácia dokumentácie žiakov so ŠVVP a agendy ŠŠP
     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Vypracovanie odporúčaní pre vyučujúcich u žiakov so ŠVVP bez IVVP (zohľadňovaní)

     OKTÓBER

     • Vypracovanie IVVP pre nových individuálne začlenených žiakov so ŠVVP a úpravu UO z jednotlivých vyučovacích predmetov (podľa inovovaných VP pre jednotlivé druhy ZZ – úprava obsahu vzdelávania) v spolupráci s príslušnými predmetovými učiteľmi
     • Návšteva MŠ Lednické Rovne, MŠ Dolná Breznica a MŠ Kvašov – koordinácia vzájomnej spolupráce so zameraním na monitorovanie úrovne školskej spôsobilosti na plnenie povinnej školskej dochádzky u detí v predškolskej príprave a depistáž intelektovo nadaných detí
     • Individuálne pohovory so ZZ žiakov so ŠVVP - písomné odobrenie podmienok IVVP a spolupráce so ŠŠP
     • Vstup do  tried 5. ročníka – priame pozorovanie individuálne začlenených žiakov: osobitosti adaptácie žiakov so ŠVVP na podmienky druhého stupňa ZŠ  úroveň sociálnych vzťahov, sledovanie pozície žiaka so ŠVVP v triednom kolektíve, využívanie špeciálnych kompenzačných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese
     • Vzájomné konzultácies triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, ZZ žiakov – rozbor zistených deficitov a určenie opatrení na ich elimináciu
     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky

     NOVEMBER

     • Depistáž v triedach 1. ročníka – priame pozorovanie žiakov: adaptácia na školské podmienky, monitorovanie žiakov, u  ktorých sa prejavujú ťažkosti v procese osvojovania si učiva, mapovanie logopedických ťažkostí a problémov v správaní
     • Vzájomné konzultácies triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, ZZ žiakov – rozbor zistených deficitov a určenie opatrení na ich elimináciu
     • Vyhodnotenie účinnosti IVVP za 1. štvrťrok školského roka v rámci zasadnutia pedagogickej rady: hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP individuálne začlenených podľa Prílohy č. 2 k MP č. 22/2011- Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a § 55 odsek 4 zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Konzultácia s pedagógmi, ZZ za prítomnosti žiakov so ŠVVP u ktorých sa zhoršili školské výkony a správanie – optimalizácia edukácie individuálne začlenených žiakov, úprava IVVP a UO z jednotlivých vyučovacích predmetov (podľa inovovaných VP pre jednotlivé druhy ZZ – úprava obsahu vzdelávania), určenie vhodných opatrení na elimináciu aktuálnych problémov
     • Kontrola a aktualizácia údajov v katalógových listoch žiakov so ŠVVP

     DECEMBER

     • Konzultácie so ZZ problémových žiakov, poskytovanie poradenstva pri korekciách porúch
     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Priebežné hodnotenie efektívnosti zvolených špecifických metód vo vyučovacom procese, prípadne ich aktualizácia podľa potrieb žiakov
     • Problémové správanie žiakov na vyučovaní, možné príčiny a postupy na ich zmiernenie
     • Vstup do triedy 2. ročníka: priame pozorovanie žiaka so ŠVVP - sledovanie úrovne školskej výkonnosti, aktivity a celkovej práce žiaka na vyučovacej hodine, používanie špeciálnych kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese
     • Vzájomná konzultácias triednym učiteľom, predmetovými učiteľmi, ZZ žiaka – rozbor zistených deficitov a určenie opatrení na ich elimináciu
     • Návšteva CPPPaP a SCŠPP v Púchove: zabezpečenie kontrolných a vstupných diagnostických vyšetrení – odborná  konzultácia s riaditeľkou CPPPaP a SCŠPP v Púchove

     JANUÁR

     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Konzultácia s  pedagógmi vo veci hodnotenia a klasifikácie individuálne začlenených žiakov, dosiahnuté vzdelávacie výsledky v prvom polroku školského roku, hodnotenie efektívnosti špecifických metód a postupov, návody na zlepšenie
     • Vyhodnotenie účinnosti IVVP u žiakov so ŠVVP za I. polrok školského roka v rámci zasadnutia pedagogickej rady: hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP individuálne začlenených podľa Prílohy č. 2 k MP č. 22/2011- Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a § 55 odsek 4 zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Kontrola a aktualizácia údajov v katalógových listoch žiakov so ŠVVP

     FEBRUÁR

     • Vstup do triedy 3. ročníka: priame pozorovanie žiaka so ŠVVP - sledovanie úrovne školskej výkonnosti, aktivity, správania a celkovej práce žiaka na vyučovacej hodine, používanie špeciálnych kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese
     • Vzájomná konzultácias triednym učiteľom, predmetovými učiteľmi, ZZ žiaka – rozbor zistených deficitov a určenie opatrení na ich elimináciu
     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Orientačné špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiakov s ťažkosťami v školskej výkonnosti
     • Spracovanie podkladov pre diagnostické vyšetrenia žiakov s prejavujúcimi sa príznakmi porúch učenia, správania alebo čiastkovým oslabením výkonu
     • Vyhodnotenie profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka so ŠVVP – jednotlivá konzultácia s rôznymi pracoviskami         CPP a CŠPP – prieskum predbežného záujmu – testovanie a diagnostikovanie pomocou diagnostického a testovacieho nástroja COMDI, KOMPOSYT (s informovaným súhlasom ZZ)

     MAREC

     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Depistáž v triedach 1. a 4. ročníka: priame pozorovanie žiakov so ŠVVP - sledovanie úrovne školskej výkonnosti, aktivity a celkovej práce žiakov na vyučovacej hodine, monitorovanie žiakov, u  ktorých pretrvávajú ťažkosti v učení a v správaní
     • Vzájomné konzultácies triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, ZZ žiakov – rozbor zistených deficitov a určenie opatrení na ich elimináciu
     • Spolupráca s vedením školy v otázke zabezpečenia psychologického výcviku pre pedagogických zamestnancov
     • Účasť na stretnutí v MŠ Lednické Rovne s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na zápis do1. ročníka (podľa záujmu) – v spolupráci s riaditeľkou CPPPaP v Púchove (informácie súvisiace s kritériami školskej zrelosti, s priebehom zápisu na našej škole)

     APRÍL

     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Vyhodnotenie účinnosti IVVP u žiakov so ŠVVP za 3. štvrťrok školského roka v rámci zasadnutia pedagogickej rady: hodnotenie a  klasifikácia žiakov so ŠVVP individuálne začlenených podľa Prílohy č. 2 k MP č. 22/2011- Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a § 55 odsek 4 zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Spolupráca s vedením školypri príprave zápisu do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do prvého ročníka
     • Konzultácia s pedagógmi, ZZ za prítomnosti žiakov so ŠVVP u ktorých sa zhoršili školské výkony a správanie – optimalizácia edukácie individuálne začlenených žiakov, úprava IVVP a UO z jednotlivých vyučovacích predmetov(podľa inovovaných VP pre jednotlivé druhy ZZ – úprava obsahu vzdelávania), určenie vhodných opatrení na elimináciu aktuálnych problémov
     • Kontrola a aktualizácia údajov v katalógových listoch žiakov so ŠVVP

     MÁJ

     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Stretnutie žiakov 1. ročníka Základnej školy Lednické Rovne s  deťmi v  predškolskej príprave             z MŠ Lednické Rovne, MŠ Dolná Breznica, MŠ Kvašov - spolupráca s koordinátorom spolupráce s MŠ
     • Návrhy potenciálne problémových žiakov na diagnostické vyšetrenia: zbieranie a spracovanie podkladov k realizácii diagnostických vyšetrení – vyplnenie a zaslanie žiadostí do CPPPaP, CŠPP v Púchove
     • Konzultácie so ZZ problémových žiakov
     • Spolupráca s vedením školy pri príprave celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ so ŠVVP

     JÚN

     • Práca s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese, reedukácia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky
     • Spolupráca s vedením školy a školským koordinátorom počas celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ so ŠVVP
     • Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti IVVP u žiakov so ŠVVP za II. polrok školského roka v rámci zasadnutia pedagogickej rady: hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP individuálne začlenených podľa Prílohy č. 2 k MP č. 22/2011- Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a § 55 odsek 4 zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Kontrola a aktualizácia údajov v katalógových listoch žiakov so ŠVVP, administratívne spracovanie vysvedčení a vyhotovenie ich odpisov pre žiakov so ŠVVP
     • Návšteva MŠ Lednické Rovne, MŠ Dolná Breznica, MŠ Kvašov: konzultácia s vedením predškolských zariadení o aktuálnom stave vývinovej úrovnedetí v predškolskej príprave.
     • Aktualizácia a  kontrola dokumentácie žiakov so ŠVVP: komplexné hodnotenievýchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok v rámci IVVP - písomné hodnotenie žiakov so ŠVVP zo strany triednych učiteľov a predmetových učiteľov. Návrhoch (nie je potrebné vypracovať hodnotenie).
     • Vyhodnotenie činnosti ŠŠP za školský rok – hodnotiaca správa
     • Vyhotovenie dokumentácie žiakov so ŠVVP a zaslanie na príslušné SŠ .

     V prípade absencie žiaka so ŠVVP (v rámci rozvrhu) sa bude ŠŠP venovať žiakom zo SZP a žiakom s čiastkovým oslabením výkonu, prípadne deficitmi v oblasti učenia alebo správania.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje