• Pokyny k zápisu

    • Postup pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

      

       Zápis do 1.ročníka sa uskutoční:

      8. apríla 2024 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

      9. apríla 2024 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

     v ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne

     Zápis je povinný pre deti, ktoré do 31.augusta 2024 dovŕšia vek 6 rokov.

     Zápis bude prebiehať fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom.

      

     K zápisu je potrebné priniesť: 

      

     RODNÝ LIST DIEŤAŤA ( originál),

     OBČIANSKE PREUKAZY ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV.

      

     Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka: elektronicky -  na stránke školy je prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred najneskôr do 4. apríla 2024.

     Pri vyplňovaní prihlášky:

     -uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa,

     -používajte diakritiku ( mäkčene, dĺžne), malé a veľké začiatočné písmená,

     -neuvádzajte zdrobneniny krstného mena.

      

     Vytlačenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú prihlášku odovzdáte v čase zápisu zamestnancovi školy, ktorý ju skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole.

      

     Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu.

      Dôležité upozornenie

     Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi !

     Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, prípadne zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, predloží o tejto skutočnosti zákonný zástupca pri zápise Písomné vyhlásenie (tlačivo nájdete na webovej stránke školy).

     V prípade záujmu, rodičia vyplnia a prinesú aj Žiadosť o prijatie do školského klubu detí (tlačivo nájdete na webovej stránke školy).

     O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľka základnej školy do 15. júna 2024. Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa.

      

     „Odklad“ povinnej školskej dochádzky

      

     "Odklad" povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca žiaka nežiada od riaditeľa základnej školy. 

     Zákonný zástupca žiaka požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

     Následne sa zúčastní zápisu dieťaťa do spádovej základnej školy a po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa zapísal – doručí škole kópiu Rozhodnutia MŠ o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje