• Štúdium v zahraničí

    •  

      

     Štúdium v zahraničí - žiadosť

      

      

     Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, ale dieťa má trvalý pobyt na Slovensku

     Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie on-line:

     1. Vypíšte a odošlite  elektronickú prihlášku

     2. Vyplňte  Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí a zašlite oboma zákonnými zástupcami podpísané tlačivo (jeho sken) na mailovú adresu: kanderkova.alena@zslednickerovne.sk

     3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložiť riaditeľovi ZŠ potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15. 9. 2024.

     4. Ak máte aktívnu elektronickú - dátovú schránku na e-slovensko, priložte všetky dokumenty ako prílohy a zašlite najneskôr do 15.4.2024 do elektronickej schránky (dátová schránka, nie email) školy podpísané zaručeným elektronickým podpisom.   

     Doklad, ktorý potvrdzuje návštevu školy v zahraničí musí obsahovať jej názov a presnú adresu. Rodič ho predloží (pošle sken mailom) riaditeľovi základnej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu, najneskôr však do 15.9. v roku zápisu dieťaťa do školy. (Následne tak urobí každý rok do 15. 9. príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní  mimo územia SR).

      

     Riaditeľ školy 

     -vydá rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí

     -poskytne žiakovi učebnice

     -zabezpečí vykonanie komisionálnych skúšok, ak o tieto zákonný zástupca požiada 

      

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje