Zápis do 1.ročníka

NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.
V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy.
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:
 dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
 nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
 nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
 nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),
 dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

Od 01.01.2021 riaditeľ základnej školy nemôže rozhodovať o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky.

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak . 

Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne.

Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.
Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.


Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku
Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam žiak dochádzal pravidelne a včas.


Postup pri zápise žiaka do školy

O mieste a termíne zápisu do základnej školy rozhodne riaditeľ školy zverejnením oznamu na všeobecne prístupnom mieste. Pri zápise sa môže zvážiť ponuka záujmových krúžkov, školského klubu detí, školskej jedálne ako aj projekty, do ktorých je škola zapojená.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je zdravotne postihnuté, sa odporučí, aby s dieťaťom navštívil špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá sprostredkuje, aby dieťa absolvovalo príslušné vyšetrenia, a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ špeciálnej školy  rozhodne o zaradení alebo nezaradení dieťaťa do špeciálnej základnej školy.
 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na  školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 24. apríla 2023 do 25. apríla 2023.

Adresa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie slobody 1657/13
020 01 Púchov
Riaditeľka: Mgr. Iveta Smahová
Tel. číslo:                042/4632849        

Adresa spojenej školy v Púchove:
Spojená škola
Športovcov  1461/17
020 61 Púchov
Riaditeľka: Mgr. Viera Turzová
Tel. číslo:                042/4632815        

Praktický lekár pre deti a dorast:

MUDr. František  Talafa 

Súhradka 191/10
020 61 Lednické Rovne
Tel. číslo:                042/4693589

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria