• Svetový deň mlieka - 2.A trieda

     • Svetový deň mlieka na školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, ktorý zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo si pripomenuli i žiaci 2.A triedy. Cieľom je podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku i jogurtov a syrov, čo im napomôže osvojiť si lepšie stravovacie návyky. Žiaci 2.A triedy si vytvorili nástenku, vypracovali pracovné listy a osviežili sa i chutným mliečkom.

     • Európsky deň jazykov

     • 26. september 2022 sa opäť niesol v našej škole v znamení Európskeho dňa jazykov, počas ktorého si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti z cudzích jazykov formou online kvízov, rovnako si vedomosti doplniť o zaujímavé poznatky, či zahrať si rozličné spoločenské hry.

     • Ochrana života a zdravia

     • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy dňa 07.09.2022 teoretickú časť a nasledujúci deň 08.09.2022 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili.

     • Deň finančnej gramotnosti - 3.C trieda

     • Dňa 08.09.2022 si žiaci z 3.C triedy pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Najskôr sa porozprávali o peniazoch, na čo slúžia, aké rôzne platidlá poznajú. Ukázali si, ako vyzerajú euromince a eurobankovky a pokúsili sa vyrobiť si svoje vlastné peniaze z papiera. Nasledovala hra na obchod, v ktorom si najskôr spoločne vymysleli ceny jednotlivým veciam a potom išli „nakupovať.“ Pri tejto hre sa učili, ako majú používať peniaze, aby boli pripravení, keď budú chodievať sami na nákup.

     • Oznam k začiatku šk. roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční  5. septembra 2022 o 8:00 hodine na nádvorí školy.

      Pri nástupe žiakov do školy je rodič povinný odovzdať škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti . Vyhlásenie rodič vyplní elektronicky cez Edupage alebo ho odovzdá žiak pri nástupe do školy v papierovej podobe triednemu učiteľovi.

      Vyučovanie dňa 5.9. - 6.9.2022 bude v skrátenom režime, bližšie informácie Vám včas podá triedny učiteľ.

      Predpokladaný záver prvého školského dňa je o 9.30 hod., potom podľa prihlásenej stravy majú žiaci obed, ktorý sa bude vydávať v čase od 10.00 – 12.30 hod.,  následne žiaci môžu zostať v ŠKD (podľa prihlásenia). Prevádzka ŠKD je do 16.00 hod.

      Od 6. septembra do 9. septembra 2022 majú prváci každý deň 4 vyučovacie hodiny, potom deti zostávajú v ŠKD (podľa prihlásenia). Informácie o poplatku za ŠKD budú rodičom poskytnuté dňa 5.9.2022. Všetky ďalšie informácie dostanú rodičia prvákov v prvý deň školského roka a následne na prvom triednom stretnutí rodičov.

       

       

      Prílohy:

   • Kontakty

    • Základná škola Eduarda Schreibera
    • riaditel@zslednickerovne.sk
    • +421 424 693 547 sekretariát
     +421 911 504 411 riaditeľka školy
     +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
     +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
     +421 910 304 455 ekonómka
    • Schreiberova 372/6
     020 61 Lednické Rovne
     Slovakia
    • 31202462
    • 2021354159
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje